Předmět: Odborná výchovná praxe 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná výchovná praxe 2
Kód předmětu KPP/OP2-V
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje studenty s různými cílovými skupinami, s žáky a studenty, s dospělou a seniorskou populací (internát, domov pro seniory, zařízení pro výkon trestu a odnětí svobody). Studenty seznamuje s kontextem fungování vybraných zařízení a systémem státní správy či samosprávy. Součástí všech hospitačních aktivit je předchozí příprava a následná analýza a řízená skupinová reflexe. Student si vede hospitační deník jako podklad pro zpracování závěrečného portfolia praktické přípravy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět využívá hospitačních návštěv ve vybraných institucích a zařízeních a tematicky se zaměřuje na jejich analýzu a reflexi.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. porozumět obsahu daného předmětu 2. kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia 4. využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Písemná práce, prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, prezentace skupinové práce, analýza výkonů studenta.
Doporučená literatura
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
  • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
  • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
  • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
  • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
  • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr