Předmět: Odborná výchovná praxe 3

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná výchovná praxe 3
Kód předmětu KPP/OP3-V
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V předmětu si v souladu s rámcovými požadavky a pravidly student volí zařízení, ve kterém bude po dobu celého semestru samostatně vést vybrané druhy výchovně vzdělávacích aktivit. Plánována je supervize ze strany zařízení i fakultních pracovníků. Student si vede hospitační deník jako podklad pro zpracování závěrečného portfolia praktické přípravy. Součástí aktivit je souběžně vedený seminář zaměřený na analýzu a reflexi tohoto druhu praxe (Seminář k odborné výchovné praxi 3).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na předchozí praktické aktivity, které nabývají odlišné povahy. Od hospitační činnosti, resp. observačních aktivit se akcent praktických činností posouvá na vyšší úroveň vlastního samostatnějšího a individuálního vedení výchovné činnosti - tj. plánování, organizování, realizace a následná analýza a reflexe realizovaných aktivit.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Odborná výchovná praxe 3 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Hospitace

Analýza a hodnocení praktických výkonů studenta, hodnocení pedagogického deníku.
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr