Předmět: Obecná pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná pedagogika
Kód předmětu KPP/OPE-B
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Škola (edukační instituce) jako prostor aktérů - žák, učitel, společnost. Pedagogická teorie jako výsledek pedagogického výzkumu a reflexe pedagogického jednání. Teorie pro praxi - pedagogická věda a její role v jednání aktérů. Pedagogická profese, profesionalizace učitele v otevřené společnosti. Profesní požadavky a očekávané jednání učitele v kontextu širších požadavků společnosti. Etika a pedagogika, profesní etika učitele. 2. Vzdělávání/výchova a socializace - možnosti, meze, očekávání, nebezpečí v otevřené, globalizující se společnosti. Společnost a vzdělání/ jedinec a vzdělání. Cíle vzdělávání a jejich naplňování. Společnost a moc ve výchově a vzdělávání. Vzdělávaní v napětí vztahů mezi očekáváním jedince a požadavky společnosti. Normy, hodnoty a výchova/vzdělávání. 3. Výchova a vzdělávání jako dialog. Otevřenost ve výchově a vzdělávání, nutnost a pravidelnost ve výchově a vzdělávání. Výchova, vzdělání a tradice. Tradice jako otevřená možnost pro růst individua a jeho vazba ke společnosti x tradice jako neměnný řád a "příkaz". Výchova/vzdělání a "unikající svět" (A. Giddens). Výchova jako systém: vztahy aktérů výchovy a vzdělávání, vztah podmínek, cílů a prostředků výchovy, kauzální a finální závislost v systémovém modelu výchovy, význam systémového pojetí výchovy pro každodenní práci učitele. 4. Možnosti a meze výchovy - danosti aktérů, funkce výchovy a vzdělávání ve společnosti, meze vyplývající z pedagogické situace, konfliktnost výchovy, hodnoty a výchova, kritika jednostranných přístupů k výchově. Autorita a svoboda ve výchově a vzdělávání. 5. Pojetí vzdělávání a jeho současné problémy - funkce vzdělávání ve společenském kontextu, funkce všeobecného a odborného vzdělávání, koncepce materiálního a formálního vzdělávání a jejich kritika ve vztahu k současné školské reformě 6. Trendy ve vzdělávání na přelomu tisíciletí a reforma české školy - faktory ovlivňující požadavky na vzdělávání v současnosti, koncepty celoživotního a otevřeného vzdělávání, reforma kurikula v ČR, kurikulární dokumenty, vymezení reformy ve školském zákoně. 7. Hlavní myšlenky kurikulární reformy v ČR se zaměřením na základní školství - rámcové a školní vzdělávací programy, změna cílů vzdělávání, klíčové kompetence a očekávané výstupy, vzdělávací oblasti a integrované pojetí učiva, průřezová témata, rámcový učební plán a možnosti profilace školy, inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Písemný test ověřující základní orientaci v pedagogických a psychologických disciplínách vyučovaných v bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání na FP TUL. Test ověřuje základní znalosti a vhled do problematiky obecné pedagogiky, historické roviny procesů vzdělávání a výchovy, vývojové a sociální psychologie, obecné didaktiky - s ohledem na procesy socializace a učení.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná pedagogika 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student je schopen kritického čtení zdrojů, prezentování svých myšlenek a názorů a solupráce s druhými při hledání řešení problémů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Zpracování seminární práce a průběžných úkolů Zpracování a přednesení prezentace Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • BREZINKA, W. Východiska k poznání výchovy: Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: Nakladatelství L. Marek, 2001. ISBN 80-86263-23-1.
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0042-0.
 • KORTHAGEN, F. A. J. et al. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-221-5.
 • MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha. MŠMT, 2018.
 • MŠMT. Strategie celoživotního učení ČR. Praha. MŠMT, 2007.
 • MŠMT. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha. MŠMT, 2014.
 • PATOČKA, J. Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-86039-33-1.
 • PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • VÁŇOVÁ, R., KRYKORKOVÁ, H. (eds.). Učitel v současné škole. Praha: FF UK, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.
 • VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4.
 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr