Předmět: Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie
Kód předmětu KPP/ORP-M
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
Okruhy státní závěrečné zkoušky jsou umístěny na webu fakulty (http://www.fp.tul.cz/student/szz).

Studijní aktivity a metody výuky
Samostudium studentů
  • Příprava na zkoušku - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci státní závěrečné zkoušky student prokáže osvojení si znalostí a dovedností a schopnosti jejich aplikace do výchovně-vzdělávacího procesu v rozsahu stanoveném požadavky studijního programu/oboru.
Po absolvování státní závěrečné zkoušky je student kvalifikován pracovat ve vybraných profesních pozicích.
Předpoklady
Absolvování všech povinných součástí studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Hodnocení bakalářské práce

Samostatná příprava studenta.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr