Předmět: Osobnostní a sociální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Kód předmětu KPP/OSV-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Osobnostní a sociální výchova - vymezení, cíle, metody, výstupy, bezpečné prostředí, příprava, evaluace. 2. Kompetence pedagoga pro aplikaci osobnostní a sociální výchovy do práce mateřské školy. Psychosociální zátěž v práci učitele, psychohygienické návyky. 3. Osobnostní a sociální výchova a tematické bloky v mateřské škole. 4. Kdo jsem, jaký jsem - sebepoznání dítěte, vztah k sobě samému, seberegulace a sebeorganizace. 5. Já a druzí, druzí a já - vztah dítěte ke svým vrstevníkům a k dospělým osobám, společné sdílení, porozumění druhým, komunikace, kooperace, kompetence, řešení problémů. 6. Já a svět okolo - vnímání odlišnosti, vnímání rizik, zdravý životný styl, rodina, uplatnění ve světě. 7. Kreativita. Hodnoty, postoje, praktická etika.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí osobnostní a sociální výchovy, která prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi. Osobnostní a sociální výchova přispívá k autentickému navazování vztahů učitele s dětmi a jejich rodiči, k rozvoji vztahů mezi dětmi, k vytváření zdravého sebepojetí a vztahu dítěte ke světu, který jej obklopuje. Pro efektivní zvládání požadavků předškolní výchovy, vyjádřených především v rovině kompetencí učitele v mateřské škole, je nezbytné, aby si učitel osvojil dovednosti reprezentované touto oblastí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Osobnostní a sociální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, tvorba a prezentace seminární práce.
Doporučená literatura
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
 • Covey, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ. Liberec: CVLK, 2011.
 • Nádvorníková, H. Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-87-9.
 • SCHMIDT, F., a kol. Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku. Praha: Partners for Democratic Change, 1995.
 • SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. ISBN 80-239-4908-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr