Předmět: Osobnostní a sociální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Kód předmětu KPP/OSV-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Osobnostní a sociální výchova - vymezení, cíle, metody, výstupy, bezpečné prostředí, příprava, evaluace. 2. Kompetence pedagogů pro aplikaci osobnostní a sociální výchovy. Osobnostní a sociální výchova a tematické bloky. 3. Kdo jsem, jaký jsem - sebepoznání, vztah k sobě samému, seberegulace a sebeorganizace. 4. Já a druzí, druzí a já - vztah dítěte ke svým vrstevníkům a k dospělým osobám, společné sdílení, porozumění druhým, komunikace, kooperace, kompetice, řešení problémů. 5. Já a svět okolo - vnímání odlišnosti, vnímání rizik, zdravý životný styl, rodina, uplatnění ve světě. 6. Kreativita. Hodnoty, postoje, praktická etika. 7. Psychosociální zátěž v práci učitele, psychohygienické návyky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí osobnostní a sociální výchovy, která je ve výchovně-vzdělávacím procesu prostoupena všemi vzdělávacími oblastmi. Osobnostní a sociální výchova přispívá v práci učitele k autentickému navazování vztahů s dětmi a jejich rodiči, rozvoji vztahů mezi dětmi, vztahu dítěte k sobě samému a vztahu dítěte ke světu, který jej obklopuje. Pro efektivní zvládání požadavků výchovy a vzdělávání vyjádřených především v rovině kompetencí učitele je nezbytné, aby si učitel osvojil dovednosti reprezentované touto oblastí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Osobnostní a sociální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, tvorba a prezentace seminární práce.
Doporučená literatura
 • KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-032-4.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
 • VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4473-5.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. ISBN 80-239-4908-X.
 • VALENTA, J. Učit se být. Kladno: AISIS, 2000. ISBN 80-86106-08-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr