Předmět: Poruchy chování žáků

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Poruchy chování žáků
Kód předmětu KPP/PCHEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Nevhodná výchova, psychosociální stres a důsledky pro dětskou psychiku. 2. Vliv atmosféry školy na prevenci stresu a psychickou pohodu žáků. 3. Konfliktní situace, životní obtíže, jejich překonávání, krize a neurotické poruchy. 4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, možnosti diagnostiky a podpory. Psychologické zásady uplatňování diferencovaného a individualizovaného přístupu. 5. Mimořádně nadaní a talentovaní žáci. Rozpoznání nadání a jeho podpora. 6. Podpora žáků při volbě další vzdělávací cesty a profesní orientaci; kariérové poradenství. 7. Žáci s problémy v učení. Mimointelektové a intelektové příčiny neprospěchu; možnosti pomoci, podpory. 8. Žáci s problémy v chování; schopnost relevantního psychologického přístupu, kázeňská opatření. 9. Poruchy socializace u dětí a dospívajících; jejich příčiny, projevy, následky; úloha učitele při prevenci, rozpoznání a řešení výchovných obtíží. 10. Sociálně patologické jevy ohrožující zdravý vývoj žáků a možnosti preventivního působení školy (delikvence, šikana, vandalismus, závislosti na návykových látkách, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedné jednání, projevy intolerance, rasizmu, sekty, extremizmus, ap.) 11. Možnosti a meze zvládání krizové životní situace u žáků. Typy krizí a krizový vývoj. Zásady psychologické první pomoci. Připravenost učitele na poradenskou pomoc a krizovou intervenci. 12. Poradenské služby poskytované v rámci školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog). Školská poradenská a preventivně výchovná zařízení, jejich úlohy a kompetence. Spolupráce: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, diagnostický ústav.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz seznamuje s diagnostikou, metodami řešení, prevencí aktuálních poruch žáků ve školním prostředí.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Poruchy chování žáků 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponujeznalsotmi z obecné psychologiea pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Praha: Triton, 2004..
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Portál, 2003..
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. - DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002..
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Pedagogicko psychologické poradenství I. : Vybrané problémy Praha: PedF UK, 2005..
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2005..
 • JEDLIČKA, R. Děti a mládež v obtížných životních situacích : Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004..
 • JEDLIČKA, R. Problémy socializace, pedagogická diagnostika a práce výchovného poradce ve škole; str. 319-371. In: VALIŠOVÁ, A. - KASÍKOVÁ, H. a kol. Úvod do pedagogiky pro učitele. Praha: Grada, 2007..
 • JEDLIČKA, R. Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000..
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008.
 • MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. (2. vyd.) Praha: Portál, 2003..
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3.vyd. Praha: Portál, 2007..
 • ŠIŠKOVÁ, T. a kol. Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr