Předmět: Projekt diplomové práce 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projekt diplomové práce 1
Kód předmětu KPP/PD1-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Principy vědecké práce, smysl odborného textu, kvalifikační práce (smysl, podstata, zadání). 2. Informační databáze a zdroje ve vědách o výchově (specifičnost tematického pole). 3. Práce s odbornou literaturou (analýza, výpisky, konspekty, osnova, citace). 4. Možnosti a zaměření tvorby diplomové práce (teoretické, kompilační, výzkumné). 5. Zásady tvorby diplomové práce (formální pravidla, rozsah, struktura, vyváženost textu, prezentace dat, grafika). 6. Citační normy, etická pravidla výzkumu a publikování, psaní odborného textu. 7. Konstrukce diplomového projektu (téma, cíl, struktura, metodologie, diskuse, zdroje, náležitosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy vědecké práce, psaní odborných textů a s postupy tvorby diplomové práce. Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na požadavky, pravidla a koncept diplomové práce, na práci s odbornou literaturou, na možnosti využití dostupných dat a jejich interpretace, na konstrukci odborného textu a na specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově. Výstupem je vypracování konceptu vlastní diplomové práce s tematickou literární rešerší.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Projekt diplomové práce 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Využít získané poznatky a dovednosti při tvorbě diplomové práce
Předpoklady
Student má základní znalosti obecné pedagogiky a obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Student v rámci samostatné prezentace představí zamýšlený koncept své diplomové práce, cíl (resp. cíle), který by měla diplomová práce sledovat, a rešerši odborných zdrojů vztahujících se k tématu diplomové práce (monografie, sborníky, články v recenzovaných periodicích, kvalifikační práce). Student také deklaruje svoji motivaci a zaangažovanost na zvoleném tématu.
Doporučená literatura
 • AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Asociation, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7067-841-0.
 • KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • NĚMEC, J. Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 535-553. 2013.
 • SKUTIL, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr