Předmět: Psychodidaktika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychodidaktika 1
Kód předmětu KPP/PD1-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychodidaktika jako klíčová pedagogická disciplína (předmět, postavení a vztahy k pedagogice a psychologii, základní problémy, aspekty výuky, výuka jako systém a proces). 2. Determinanty reálné výuky (vymezení, kategorizace). 3. Škola a žák v primárním vzdělávání (škola jako specifická organizace, smysl a funkce primárního vzdělávání, specifika primárního vzdělávání, pojetí žáka a jeho vývojové zvláštnosti, styly učení, sociální aspekty vyučování, školní třída jako prostředí socializace, skupinová dynamika). 4. Učitel primární školy (osobnost učitele primární školy, autorita, kompetence, vyučovací styly, pedagogická interakce, problémy učitelské profese, škola a rodina). 5. Kurikulum primárního vzdělávání (cíle a obsah, společensko-historická determinace obsahu primárního vyučování, psychodidaktické aspekty koncipování obsahu vzdělávání, současná reforma vzdělávání, RVP, specifika školních předmětů prvního stupně, učebnice).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět studentům představuje psychodidaktiku jako interdisciplinární teorii, jež při analýze vyučování zohledňuje aspekty didaktické, pedagogicko-psychologické a sociálně psychologické. V tomto komplexním pojetí se studenti seznamují se specifiky primárního vzdělávání.
Student bude schopen: 1. rozumět základním konceptům z oblasti psychodidaktiky 2. aplikovat získané poznatky a dovednosti z psychodidaktiky v edukačním procesu
Předpoklady
Student má základní znalosti z primární pedagogiky a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, plnění průběžných úkolů, prezentace, aktivní účast v diskusích k odborným tématům na základě kritické analýzy literatury, seminární práce, test.
Doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT.
 • BACHE, Ch. M. Živá třída: vyučování a kolektivní vědomí. Praha: Carpe Momentum, 2015. ISBN 978-80-905334-2-4.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • FONTANA, D., BALCAR. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V., JANÍK, T. O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice: rozhovory na průsečíku tří generací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8495-7.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. . Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1236-5.
 • OBST, O. Obecná didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5141-1.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., SEDLÁČEK, M., ŠALAMOUNOVÁ, Z. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8462-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr