Předmět: Projekt diplomové práce 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projekt diplomové práce 2
Kód předmětu KPP/PD2-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Kvalifikační práce, koncept diplomové práce, cíle, smysl. 2. Formální stránka diplomové práce (zadání, prohlášení, citační pravidla, grafika, odborný text, etika psaní). 3. Spolupráce s vedoucím diplomové práce, pravidla, kontakt, konzultace. 4. Projekt diplomové práce, struktura, odborný styl textu. 5. Možnosti a rizika netextových částí (tabulky, grafy, obrázky), technická stránka diplomové práce. 6. Hodnocení, posudky, jejich analýza a využití. 7. Obhajoba diplomové práce. Příprava, způsoby prezentace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se zásadami zpracování diplomové práce. Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na konstrukci odborného textu s ohledem na specifičnost problematiky výzkumu ve vědách o výchově. Akcent je kladem na operacionalizaci cílů, formulaci problémů a interpretaci, finalizaci textu a na procedury spojené s obhajobou diplomové práce. Výstupem je vypracování a obhájení konceptu vlastní diplomové práce s tematickou literární rešerší.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Projekt diplomové práce 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci projektu diplomové práce
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Prezentace a obhajoba (kolokvium) konceptu diplomové práce (téma, cíl, smysl, metoda, teoretická opora, terminologie, prameny, rizika, problémy; příp. výzkumný problém a možnosti řešení).
Doporučená literatura
 • AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Asociation, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7067-841-0.
 • KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • NĚMEC, J. Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 535-553. 2013.
 • PRŮCHA, J., ŠVAŘÍČEK, R. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 2, s. 89-105. 2009.
 • SKUTIL, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr