Předmět: Psychodidaktika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychodidaktika 2
Kód předmětu KPP/PD2-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teorie vzdělávání a koncepce vyučování (kategorizace teorií vzdělávání, koncepce ovlivňující primární vzdělávání, konstruktivistické pojetí výuky). 2. Organizační formy výuky (individuální vyučování a jeho možnosti, hromadné vyučování a jeho didaktické aspekty, skupinové vyučování, kooperativní výuka, problémové vyučování, individualizace a diferenciace ve výuce, inkluzivní vyučování). 3. Vyučovací metody (klasifikace vyučovacích metod a jejich analýza, kritéria účinnosti, aplikace metod ve výuce na primárním stupni). 4. Psychodidaktická diagnostika (metody diagnostiky, smysl, funkce a formy hodnocení na prvním stupni, zpětná vazba, formativní hodnocení, význam chyby při učení, vedení k sebehodnocení žáků). 5. Možnosti alternací a inovací ve výuce v primární škole (inovativní školy, inspirace alternativními proudy).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět bezprostředně navazuje na Psychodidaktiku 1. Studentům představuje klíčové oblasti projektování, realizace a evaluace výuky na 1. stupni ZŠ v komplexním pohledu, zahrnujícím aspekty didaktické, pedagogicko-psychologické i sociálně-psychologické.
Student bude schopen: 1. rozumět základním konceptům z oblasti psychodidaktiky 2. aplikovat získané poznatky a dovednosti z psychodidaktiky v edukačním procesu
Předpoklady
Student má základní znalosti z primární pedagogiky a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, plnění průběžných úkolů, prezentace, aktivní účast v diskusích k odborným tématům na základě kritické analýzy literatury, seminární práce. Písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6560-4.
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.
 • KALHOUS, Z. OBST, O., a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • KOTRBA, T., LACINA, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-043-1.
 • MEŠKOVÁ, M. Motivace žáků efektivní komunikací. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0198-4.
 • Pasch, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26160-4.
 • STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.
 • Zormanová, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr