Předmět: Pedagogická diagnostika a prevence sociálně-patologických jevů

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická diagnostika a prevence sociálně-patologických jevů
Kód předmětu KPP/PDP-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogicko-psychologická diagnostika, její prostředky, metody a cíle. Pedagogická diagnostika, pedagogická diagnóza a prognóza. Diagnostika orientovaná na žáka, na pedagogického pracovníka, na podmínky edukačního procesu. Pedagogická percepce a kognice; rizika subjektivních soudů; haló-efekt, efekt figury na pozadí, efekt pořadí atd.; předsudky, stereotypizace. Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu. Příčiny a důsledky vzniku Golem-efektu a Pygmalion-efektu. 2. Různé výchovné přístupy a jejich pedagogicko-psychologické kontexty. Vliv vadné socializace na sebepojetí a sociální začleňování dětí. Psychosociální stres a důsledky. Neurotizace a psychosomatické poruchy související s vadnými socializačním působením. Děti a mládež s problémy v chování; schopnost relevantního psychologického přístupu, kázeňská opatření. Výchovné problémy dítěte předškolního věku. 3. Školní zralost a připravenost na zvládání požadavků školy; zápis, odklad povinné školní docházky, dodatečný odklad, důsledky chybné rozvahy. Poruchy učení, vzdělávací problémy: nejčastější příčiny. Poruchy socializace dětí a dospívajících: příčiny, projevy, důsledky. Možné problémy při pedagogické práci s dětmi, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a jedinci mimořádně nadanými; depistáž, diagnostika, intervence, individuální vzdělávací plán, dlouhodobé poskytování opory. 4. Problémy norem a normality chování; sociální deviace. Preventivně výchovná činnost. Prevence nespecifická, specifická; primární, sekundární, terciární. Využití výchovné dramatiky, artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a muzikofiletiky u pubescentů a adolescentů s rizikovým chováním. 5. Sociálně patologické jevy; možnosti a limity preventivního působení výchovných institucí. Agrese příčiny a projevy; šikana, vandalismus, vzdorovitost, lhaní, podvody, krádeže, záškoláctví, potulky, juvenilní delikvence; experimentování s návykovými látkami; alkoholová ebrieta, misúzus, abúzus, závislost. Impulzivní poruchy chování a poruchy ve struktuře osobnosti; hráčská náruživost; excesivní hraní počítačových her a videoher. Extrémní sporty a tzv. adrenalinové aktivity: rizika. Poruchy příjmu potravy; anorexie, bulimie, psychogenně podmíněné přejídání. Bigarexie. Rizikové sexuální chování u dospívajících; promiskuita, prostituce. Projevy intolerance, xenofobie, rasizmu, extremizmu, antisemitismu. Sekty a sektářství. Sebepoškozování, sebevražedné jednání, specifika u dětí a dospívajících; orientační diagnostika hrozící sebevraždy. 6. Životní obtíže a adaptabilita mladého jedince; vulnerabilita; rezistence, resilience; sociálně protektivní faktory. Rozpoznání krize. Krize vzniklé v důsledku nezvládnutých životních změn. Problémy související s osamostatňováním od rodičů a hledání dospělé identity. Traumatické krize; příčiny projevy. Životní obtíže a adaptabilita mladého jedince; vulnerabilita; rezistence, resilience; sociálně protektivní faktory. Rozpoznání krize. 7. Výchovné poradenství; organizační složky školského poradenského systému; jejich funkce. Úloha výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga; činnost asistenta pedagoga. Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče; úloha a funkce. Profesní poradenství a podpora dospívajících při volbě vzdělávací cesty. Kariérové poradenství pro žáky a studenty se zdravotním postižením. 8. Náhradní rodinná péče a charakteristika školských výchovných zařízení; poslání diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou; výchovného ústavu. Úloha nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Terénní sociálně-pedagogická práce; charakteristika a význam. Sanace rodiny a péče o ohrožené děti v raném věku. Pravidla poskytování poradenských služeb a zásady pro preventivně výchovnou práci ve školách a školských zařízeních. Etické problémy poradenské a preventivně výchovné činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pomáhá studentovi získat orientaci v problematice výchovného poradenství a preventivně výchovné péče. Po absolvování předmětu má student znát zásady poskytování psychologické první pomoci v krizové životní situaci, umět analyzovat témata spojená s výchovným poradenstvím a preventivně výchovnou péčí a připravovat příslušné preventivně-výchovné programy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická diagnostika a prevence sociálně-patologických jevů 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na cvičeních, prezentací preventivně-výchovného projektu na zadané téma a zpracováním kritické analýzy alespoň 2 publikací z předepsané literatury. V rámci prezentace projektu má studující prokázat dovednost didakticky zpracovat vybraná témata obsažená v předepsané literatuře, vyložit klíčové pojmy, výklad vhodně ilustrovat a vést diskusi. Vytištěné seminární práce studující předloží ke kontrole na závěrečném semináři. V případě nedostatků texty podle pokynů učitele dopracuje. Každá písemná analýza má být v rozsahu nejméně 4 stran strojopisu, přičemž alespoň 1 publikace je vybrána ze souboru základní literatury. Zkouška zahrnuje prokázání znalosti látky v rozsahu sylabu.
Doporučená literatura
 • BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny: sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0031-4.
 • BLAŽEK, R., POKORNÝ, V., TELCOVÁ, J. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Brno, 2002. ISBN 80-86568-07-5.
 • COGNET, G. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál, 2013.
 • ČÍŽKOVÁ, K. Tanečně-pohybová terapie. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-547-7.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7566-022-0.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • KAST, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-800-5.
 • KLÍMA, P., et al. Kontaktní práce. Praha : Česká asociace streetwork, 2009. ISBN 978-80-254-4001-8.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • LASCH, CH. Kultura narcismu: americký život ve věku snižujících se očekávání. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-000-4.
 • LHOTOVÁ, M., PEROUT, E. Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1272-0.
 • LORENZ, K. Takzvané zlo. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1477-9.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0853-2.
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Praha: FIT IN, 2003. ISBN 80-260-3873-8.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-267-6.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-928-6.
 • ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. ISBN 80-239-4908-X.
 • VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P., a kol. Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.
 • ZIMBARDO, P. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr