Předmět: Pedagogika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika 1
Kód předmětu KPP/PE1-K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Neformální vzdělávání - výchovné a vzdělávací aspekty. Neformální vzdělávání a jeho význam a postavení v současné vzdělávací diskusi. Instituce neformálního vzdělávání a jejich výchovně-vzdělávací cíle. 2. Podmínky výchovné a vzdělávací práce v neformálním vzdělávání - vnitřní a vnější podmínky a jejich vliv na plánování a realizaci pedagogických aktivit v neformálním vzdělávání. Prostředky výchovné a vzdělávací práce v neformálním vzdělávání. 3. Využití alternativních výchovných a vzdělávacích koncepcí a přístupů v pedagogických aktivitách neformálního vzdělávání. 4. Vybrané obsahy neformálního vzdělávání: Kulturní a přírodní dědictví. Výchova občana v otevřené společnosti, Osobnostně-sociální výchova. Dramatická výchova. Literárně jazyková výchova. Estetický rozvoj dítěte. Informační výchova a digitální doba. 5. Badatelsky orientované vzdělávání, projektové metody v neformálním vzdělávání - koncepce, příklady dobré praxe. 6. Aktéři a vztahy v neformálním vzdělávání. Výchova-autorita-svobodný rozvoj jedince. Výchova a individualita dítěte. Výchova a společenství. Výchova a gender. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 66 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vymezením pojmu výchovy, se základními výchovnými koncepty, se systémem výchovy, s procesy výchovy v kontextu interakce člověk- společnost/kultura - příroda.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • CARLGREN, F., KLINGBORG, A. Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera: obrazy z mezinárodního hnutí waldorfských škol. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013. ISBN 978-80-905222-4-4.
 • HAVLÍČKOVÁ, D., ŽÁRSKÁ, K. Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.. 2012. ISBN 978-80-87449-18-9.
 • HELUS, Z. 2009.Dítě v osobnostním pojetí. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-628-5..
 • KASPEROVÁ, D. Neformální vzdělávání - příklady dobré praxe.. 2020.
 • LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou: (praxe reformně pedagogické koncepce). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-049-1.
 • POHNĚTALOVÁ, Y., VÁCLAVÍK, V. Alternativní edukační koncepce v současné pedagogické praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.. 2014. ISBN 978-80-7435-501-1.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2017.. ISBN 978-80-262-1228-7.
 • STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
 • Zelinková, O. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr