Předmět: Pedagogika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika 1
Kód předmětu KPP/PE1-S
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Neformální vzdělávání - výchovné a vzdělávací aspekty. Neformální vzdělávání a jeho význam a postavení v současné vzdělávací diskusi. Instituce neformálního vzdělávání a jejich výchovně-vzdělávací cíle. 2. Podmínky výchovné a vzdělávací práce v neformálním vzdělávání - vnitřní a vnější podmínky a jejich vliv na plánování a realizaci pedagogických aktivit v neformálním vzdělávání. Prostředky výchovné a vzdělávací práce v neformálním vzdělávání. 3. Využití alternativních výchovných a vzdělávacích koncepcí a přístupů v pedagogických aktivitách neformálního vzdělávání. 4. Vybrané obsahy neformálního vzdělávání: Kulturní a přírodní dědictví. Výchova občana v otevřené společnosti, Osobnostně-sociální výchova. Dramatická výchova. Literárně jazyková výchova. Estetický rozvoj dítěte. Informační výchova a digitální doba. 5. Badatelsky orientované vzdělávání, projektové metody v neformálním vzdělávání - koncepce, příklady dobré praxe. 6. Aktéři a vztahy v neformálním vzdělávání. Výchova-autorita-svobodný rozvoj jedince. Výchova a individualita dítěte. Výchova a společenství. Výchova a gender. 7. Shrnutí učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vymezením pojmu výchovy, se základními výchovnými koncepty, se systémem výchovy, s procesy výchovy v kontextu interakce člověk - společnost/kultura - příroda.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • HAVLÍČKOVÁ, D., ŽÁRSKÁ, K. Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.. 2012. ISBN 978-80-87449-18-9.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • KASPEROVÁ, D. Neformální vzdělávání - příklady dobré praxe.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020.
 • NEMEC, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času: pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
 • POHNETALOVÁ, Y., VÁCLAVÍK, V. Alternativní edukační koncepce v současné pedagogické praxi.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-501-1.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2017.. ISBN 978-80-262-1228-7.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru.. Portál: Praha., 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.
 • RABUŠICOVÁ, M. a kol. Mezigenerační učení: teorie, výzkum, praxe.. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8460-5.
 • STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
 • ŠTVERÁK, V. Obecná a srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-489-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr