Předmět: Pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika 2
Kód předmětu KPP/PE2-S
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Výchova a humanita - Jan Amos Komenský a výchova jako náprava společnosti. 2. Výchova a emancipace individua - osvícenská pedagogika v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau). Princip autority a svobody ve výchově. Výchova a moderní stát. Výchova a národ - filantropisté a výchova. 3. Výchova, vzdělání a didaktický systém. Výchovné vyučování na příkladu J. F. Herbarta. 4. Výchova a pokrok. Pozitivismus a výchova - H. Spencer, G. A. Lindner, J. Úlehla. 5. Čin a výchova - americká pragmatická výchova a americký progresivismus (John Dewey). 6. Výchova jako věda filozofická či empirická. Experimentální pedagogika a střet o pojetí pedagogiky na přelomu 19. a 20. století. Volná výchova, reformní pedagogika zač. 20. století - východiska, koncepce, diskursy. 7. Výchovné koncepce 20. století uplatňované v neformální výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s historickým pohledem na cíle, procesy a metody výchovy v širších sociologicko- pedagogických souvislostech. V popředí stojí otázky humanity výchovy, svobody a autority ve výchovy, role rozumu a smyslů v historické reflexi o výchově, koncepty pokroku a výchovy a v neposlední řadě otázka reformy výchovy jako reformy společnosti.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
 • Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Kučera, Z., Štverák, V. Chrestomanie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-626-0.
 • PANKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2496-1.
 • Pavlovská, M., Syslová, Z., Šmahelová, B. Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5981-8.
 • POSPÍŠIL, J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Olomouc: Hanex, 2009. ISBN 978-80-7409-028-8.
 • ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-797-6.
 • ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ, M., KNOTOVÁ, D. Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace.. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-709-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr