Předmět: Pedagogické praktikum

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogické praktikum
Kód předmětu KPP/PEP-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci předmětu studenti vykonávají hospitace a náslechy, řízené pozorování, analýzu ve vybraných předškolních zařízeních (běžných, speciálních, alternativních: 2x běžná MŠ, speciální MŠ při Jedličkově ústavu v Liberci, MŠ s prvky Montessori a waldorfské pedagogiky) a v dalších pedagogických a sociálních institucích (Člověk v tísni, dětské centrum Paprsek). Student poznává různé typy MŠ v Libereckém kraji, účastní se konzultací s řediteli MŠ, s didaktikem praxe, reflektuje realizované náslechy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalost pojmů z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Ústní kolokvium, odevzdání reflexí a analýz z náslechové praxe jako součást portfolia studenta, vypracování pracovních podkladů k hospitacím, vypracování zadaných úkolů.
Doporučená literatura
 • KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.
 • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J., SYSLOVÁ, Z. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.
 • SPILKOVÁ, V., HEJLOVÁ, H., eds. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku: vývoj po roce 1989 a perspektivy: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-486-0.
 • SYSLOVÁ, Z., ed. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7881-9.
 • SYSLOVÁ, Z., CHALOUPKOVÁ, L. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7882-6.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.
 • SYSLOVÁ, Z. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8475-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr