Předmět: Seminář z pedagogiky ke SZZK

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář z pedagogiky ke SZZK
Kód předmětu KPP/PEZK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem semináře je zopakovat a systematizovat učivo ze základních pedagogických disciplín, které studenti absolvovali v průběhu studia. Studenti by měli bých schopni nejen poznatky reprodukovat, ale také provádět komparaci různých pedagogických teoríí, uvádět vlastní teoreticky zdůvodněné názory a aplikovat poznatky do praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět shrnuje a systematizuje učivo pedagogiky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář z pedagogiky ke SZZK 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu
Předpoklady
Student disponuje znalsotmi z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X..
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Portál, Praha 2002..
  • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr