Předmět: Personal growth

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Personal growth
Kód předmětu KPP/PGR-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V každém z témat je zohledněno interkulturní hledisko - ve výuce budou diskutována témata s důrazem na komparaci specifických způsobů, norem, stereotypů a nároků kladených na člověka v oblasti osobního a profesního růstu ve dvou krajinách: 1. Osobní růst v humanistické a existenciální psychologii (G. Allport, A. Maslow, C. Rogers, E. Erikson, V. Frankl, M. Buber, M. Boss). 2. Model růstu Virginie Satirové. Model spirály osobního růstu. 3. Růst jako individuace v pojetí C. G. Junga. 4. Fenomenologické pojetí osobního růstu (M. Heidegger, B. Hellinger). 5. Růst jako učení a návyk (Stephen Covey). 6. Kognitivní a emoční dimenze osobního růstu. 7. Časová dimenze osobního růstu pohyb od minulosti směrem k budoucnosti. Význam prožitku naplněné přítomnosti. Zážitek plynutí (M. Czikszentmihalyi). Mindfulness. 8. Zdroje osobního růstu: charakterové ctnosti. 9. Přesah a zdravá spiritualita jako zdroj růstu. 10. Dobré vztahy a péče o vztahy jako zdroj růstu. 11. Integrita a sebereflexe jako zdroj růstu. 12. Posttraumatický růst osobnosti. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 66 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podpora osobního růstu studentů - podpora lepšího sebeuvědomění a sebepoznání studentů, posilování kladných aspektů jejich osobnosti a silných stránek charakteru, povzbuzení motivace, všímavosti a otevřenosti vůči všem aspektům života. To vše může významně přispět ke zrání a rozvoji osobnosti budoucích pedagogů a dalších odborníků v pomáhajících profesích, takovým způsobem, aby dokázali efektivněji zvládat nároky jejich zaměstnání po ukončení studia. Semináře budou zaměřené na praktické využití poznatků, metod a praktických intervencí a možnosti aplikace poznatků psychologie osobního růstu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Aktivní diskuse ve třídě a debaty studentů ze dvou odlišných kultur (Česká republika a USA), bude podporovat komplexní myšlení o otázkách a problémech spojených s praktickou aplikací znalostí a dovedností získaných během přednášek.
Po absolvování kurzu bude student schopen: * porozumět vlivu pozitivního prožívání a významu podpory kladných fenoménů (naděje, lásky, vděčnosti, všímavosti) pro zlepšování kvality života jednotlivců i skupin či komunit tvořících kontext jejich osobního i profesního života; * popsat a zdůvodnit důležitost a povahu procesu uvědomělého a zodpovědného přístupu k osobnímu a profesnímu růstu; * vyjádřit základní specifika vlastní kultury ve vybraných aspektech; * porozumět vlivům, kterými kultura rozvíjí jedince i společnost - diskutovat pozitiva a negativa; * spolupracovat se zahraničním studentem na zadaných tématech prostřednictvím internetové komunikace v anglickém jazyce; * aktivně vyhledávat a využívat elektronické studijní materiály.
Předpoklady
Student má základní poznatky z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování kurzu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu, 2. vypracování referátu zaměřeného na vybranou oblast osobního a profesního růstu a jeho prezentace s využitím praktických příkladů a zkušeností, 3. četba odborné literatury a odborných článků, 4. vypracování odborné eseje ve spolupráci se studentem z USA zaměřené na některou oblast osobního a profesního růstu, ve které budou diskutovány i specifika každé z obou kultur.
Doporučená literatura
  • AINSWORTH, F., SELIGMAN, M. The hope circuit. A psychologist's journey from helplessness to optimism.. Sydney: Penguin Random, 2018. ISBN 1-610398734.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0978-2.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1370-5.
  • SELIGMAN, M. E. P. Opravdové štěstí: pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2003. ISBN 80-249-0293-1.
  • SLEZÁČKOVÁ, A. Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3507-8.
  • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr