Předmět: Pedagogické koncepce 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogické koncepce 2
Kód předmětu KPP/PK2-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Spiritualistické koncepce - Steiner, Maslow. 2. Personalistické koncepce a výchova - Montessori, Neill, Lewin, Buber. 3. Humanistické a existencialistické koncepce a výchova - Jaspers, Rogers, Frankl. 4. Kognitivně psychologické, sociokognitivní a psychodynamické teorie - Piaget, Vygotskij, Fromm. 5. Sociokonstruktivistické teorie - Foucault, Elias, Bourdieu, Gellner, Giddens, Beck. 6. Sociálně kritické teorie - Habermas, Adorno, Blankertz, Klafki.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými pedagogickými teoriemi a koncepcemi, které sehrávají podstatnou roli v současném pedagogickém uvažování a pedagogické diskusi.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogické koncepce 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Referát k vybranému tématu, aktivní četba pramenů k tématu předmětu v semináři, vypracování semestrální práce. Ústní zkouška - rozprava k seznamu přečtené literatury a zkušebnímu okruhu.
Doporučená literatura
 • ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-267-7.
 • BECK, U. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7419-047-6.
 • BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • BOURDIEU, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.
 • BUBER, M. Já a ty. Praha: Kalich, 2005. ISBN 80-7017-020-4.
 • BUBER, M. Reden uber Erziehung. Heidelberg, 1993.
 • FOUCAULT, M. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 80-239-0124-9.
 • FOUCAULT, M. Diskurs, autor, genealogie: tři studie. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0406-0.
 • FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. ISBN 80-901601-4-X.
 • FROMM, E. Člověk a psychoanalýza. Praha: Aurora, 1997. ISBN 80-85974-18-5.
 • FROMM, E. Mít, nebo být?. Praha: Aurora, 2014. ISBN 978-80-7299-106-8.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0615-6.
 • GIDDENS, A. Třetí cesta a její kritici. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1208-5.
 • GUDJONS, H. Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2008.
 • HARRINGTON, A., a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
 • JASPERS, K. Duchovní situace doby. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1646-1.
 • JASPERS, K. Rozum a existence. Bratislava: Kalligram, 2003.
 • JASPERS, K. Was ist Erziehung. Munchen, 1999.
 • KLAFKI, W. Studie k teorii vzdělání a didaktice. Praha: SPN, 1967.
 • LEWIN, K. Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern, 1963.
 • LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998. ISBN 80-86189-00-7.
 • NEILL, A. S. Summerhill: příběh první demokratické školy na světě. Praha: Peoplecomms, 2013. ISBN 978-80-904890-5-9.
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9.
 • PIAGET, J. Štrukturalizsmus. Bratislava: Pravda, 1971.
 • PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1008-6.
 • STEINER, R. Filosofie svobody: základy moderního světového názoru: výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 2003. ISBN 80-86340-01-5.
 • STEINER, R. Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus, 2003. ISBN 80-902647-8-6.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr