Předmět: Teorie a praxe systému M. Montessori

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Teorie a praxe systému M. Montessori
Kód předmětu KPP/PMM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Reformně pedagogické hnutí - historický přehled a pedagogická východiska. Nová škola a nová výchova - hnutí nových škol. Alternativní školství a alternativní výchovné a vzdělávací systémy. 2. Pedagogický systém M. Montessori - filozofie pedagogického systému M. Montessori. 3. Pojetí dítěte v pedagogice M. Montessori. 4. Pedagogické principy systému M. Montessori a jeho využití pro učitele 1. stupně ZŠ. 5. Výchovná praxe pedagogiky M. Montessori. 6. Význam didaktického materiálu v montessoriovském školství. Kosmická výchova u M. Montessori. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad pedagogiky M. Montessori - příklad MŠ a ZŠ Montessori v Jablonci nad Nisou a ZŠ v Tanvaldě - videoukázka, videoanalýza.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá pedagogickým systémem Marie Montessoriové.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Teorie a praxe systému M. Montessori 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z primární pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Pravidelné pedagogické hospitace ve školách s prvky alternativních, pedagogických koncepcí - Montessori pedagogika, reflexe a kritická analýza hospitací, prezentace reflexe hospitací, vytvoření návrhu výchovně vzdělávacího krátkodobého programu a pracovní činnosti s ohledem na alternativně pedagogické směry - Montessori pedagogika.
Doporučená literatura
 • HERRMANN, ?. 100 vzdělávacích Montessori aktivit: doprovázíme dítě při jeho objevování světa. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2137-0.
 • KASPER, T., ed. Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů - interdisciplinární přístupy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-734-5.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KIRCHNER, M. Můj sešit Montessori: práce ruky, čísla, tvary, písmena a zvuky, tvary, příroda. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2008-3.
 • LUDWIG, H. Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou: (praxe reformně pedagogické koncepce). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-049-1.
 • LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. Cesty k pedagogice obratu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7464-222-7.
 • MONTESSORI, M. Objevování dítěte. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1234-8.
 • MONTESSORI, M. Od dětství k dospívání. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-478-0.
 • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-382-0.
 • NICOLLE, I. Učíme se s Montessori: založeno na principu Learning by Doing. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2017-5.
 • NICOLLE, I. Učíme se s Montessori: založeno na principu Learning by Doing. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2019-9.
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
 • RÝDL K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994. ISBN 80-900035-8-3.
 • SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.
 • ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr