Předmět: Teorie a praxe systému M. Montessori

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Teorie a praxe systému M. Montessori
Kód předmětu KPP/PMMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět uvádí studenty učitelství 1. stupně do problematiky pedagogického systému Marie Montessoriové jako příklad alternativní vzdělávací koncepce s širokým využitím pro učitele 1. stupně. Předmět seznamuje posluchače nejen s teoretickými východisky a principy montessoriovské pedagogiky, ale i se současnou podobou pedagogické montessoriovské praxe na základě spolupráce s Mateřskou školou Montessori v Jablonci nad Nisou a Základní školou Montessori v Jablonci nad Nisou. 1. Filozofie pedagogického systému M. Montessori. 2. Pojetí dítěte v pedagogice M. Montessori. 3. Výchovná praxe pedagogiky M. Montessori. 4. Význam didaktického materiálu v montessoriovském školství. 5. Kosmická výchova u M. Montessoriové. 6. Praxe vybraných školských zařízení pracujících dle zásad pedagogiky m. Montessori - příklad MŠ a ZŠ Montessori v Jablonci nad Nisou. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá pedagogickým systémem Marie Montessoriové.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Teorie a praxe systému M. Montessori 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje zákaldními znalostmi obecné pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál 2001..
  • Rýdl, K. Alternativní výchovné systémy. Praha, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr