Předmět: Psychologické otázky rodiny

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologické otázky rodiny
Kód předmětu KPP/POR-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Biologické a psychologické rodičovství. 2. Základní psychické potřeby dětí s přihlédnutím k jednotlivým fázím vývoje. Vývojová stadia lidského života (dle E. H. Eriksona). 3. Rodinné systémy, vývoj rodiny, vliv otce, vliv matky. Sourozenci a širší rodina. 4. Role, místa a síly v rodinných systémech. 5. Dospívání, proces separace, nedokončená separace a její vliv na dítě. 6. Patologické jevy v rodině, dysfunkční a a funkční rodina, nemoc jako odraz nefunkční rodiny. 7. Práce učitele s dítětem z dysfunkční rodiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět sleduje vývoj dítěte v rodině od narození až po dospívání a odchod z rodiny s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fází vývoje a jejich odrazu v rodinném systému. Cílem je seznámit studenty se vznikem a funkcí rodiny a rodinných systémů, s koncepcí rodiny, s rolemi jednotlivých členů a s vlivem rodiny na prožívání dětí a připravit je na různé podoby rodiny, se kterými se mohou setkat u dětí v mateřské škole, i na možnosti případné intervence. Pozornost je věnována patologickým jevům v rodině. Součástí výuky je práce s vybranými kasuistikami, které dokumentují souvislost mezi nedostatečným uspokojováním potřeb dítěte v dysfunkční rodině a patologickým chováním dítěte.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologické otázky rodiny 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Příprava a prezentace kazuistiky dítěte s dysfunkčního rodinného prostředí. Studium textů a vypracování kritické analýzy odborné literatury.
Doporučená literatura
 • COGNET, G. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0499-2.
 • DUNOVSKY, J. Sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-254-9.
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.
 • HORNEYOVÁ, A., LANYADOVÁ, M. Psychoterapie dětí a dospívajících, psychoanalytický přístup. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-7254-568-X.
 • LANGMEIER, J., BALCAR, K. SPITZ, R. Dětská psychoterapie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-7367-710-7.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.
 • Matějček, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-325-3.
 • Matějček, Z., Dytrych, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
 • MATOUŠEK, O. Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1242-3.
 • Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
 • PONĚŠICKÝ, J. Fenomén ženství a mužství. Psychologie muže a ženy, rozdíly a vztahy. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-546-6.
 • PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-21-8.
 • PÖTHE, P. Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4585-5.
 • ROHR, H. P. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0354-4.
 • ROHR, H. P. Podminované dětství. Liberec: Dialog, 2015. ISBN 978-80-7424-081-2.
 • ROHR, H. P. Zneužití. Léčba následků sexuálního nebo emočního násilí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0601-9.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny.. Praha: Portál., 2012. ISBN 978-80-262-0217-2.
 • Šimek, J. Lidské pudy a emoce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-121-2.
 • TÓTHOVÁ, J. Úvod do transgenerační psychologie rodiny.. Praha: Portál., 2011. ISBN 978-80-7367-856-2.
 • TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch: rodina jako sociální děloha.. Praha: Portál., 2017. ISBN 978-80-262-0523-4.
 • TRAPKOVÁ L. CHVÁLA, V. Žena a muž v rodině. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-479-2.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr