Předmět: Pedagogická psychologie 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie 1
Kód předmětu KPP/PP1-B
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení obsahu předmětu pedagogické psychologie a interdisciplinární vztahy (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociologie výchovy, sociální psychologie, obecná pedagogika, didaktika, teorie výchovy, andragogika, psychologie a hygiena práce, speciální pedagogika, psychodiagnostika a psychoterapie atd.). Počátky, vývoj oboru a význam předmětu pedagogické psychologie v odborné přípravě pedagogických pracovníků. 2. Postavení psychologie učení a vyučování v rámci pedagogické a školní psychologie. Charakteristika školní psychologie. 3. Bio-psycho-sociální podmíněnost procesu učení; vliv různých faktorů na výsledky práce pedagoga. Pojem učení: učení jako adaptační proces; učení jako získávání zkušeností, dovedností, postojů apod. Učení a paměť. Strategie zapamatování si naučeného; problém zapomínání a vyhasínání paměťových stop; vliv na tyto procesy. Teorie učení; druhy učení - různá třídění (senzomotorické učení, verbálně- kognitivní učení, sociální učení); učení nonintencionální a intencionální (význam); dělení podle vnější formy a vývojového postupu (vtiskování - imprinting, habituace - přivykání, učení nápodobou - imitace, klasické podmiňování, operantní podmiňování, učení se vhledem, řešením problémů). Řízené školní učení (faktory řízené socializace - cíle, učivo, metody a formy, hodnocení). Kognitivní styly a styly učení. Učení a motivace (intrinsická motivace, zvídavost, radost z poznávání; extrinsická motivace, výkonová orientace). Emoční potřeby žáků; význam emocí při osvojování si žádoucích postojů a hodnot. Význam odměn a trestů při procesu učení (výsledky významných psychologických experimentů a jejich využití při pedagogické činnosti). 4. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence a intelekt: možnosti rozvoje v procesu učení. Význam volních vlastností a vědomé autoregulace. Sociální učení: význam v procesu vyučování. Tvořivost a inteligence. Nadání a talent. Rozpoznání nadání a jeho podpora. Mentální retardace: rozpoznání a podpora jedince. Psychologické aspekty dětské hry; význam hry v procesu učení. 5. Učení a proces vyučování. Komponenty edukačního procesu z pohledu pedagogické psychologie. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Znaky učiva: psychologický význam pro výukovou socializaci. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování: zóna nejbližšího vývoje. Přiměřená zátěž, stres při učení, jeho míra a význam. Distres při edukaci a přetěžování edukovaných jedinců; psychohygienická opatření (časové a prostorové podmínky výuky; možnosti abreakce, relaxace, sociálně akceptované formy vybití psychického napětí, atd.). Metody zvyšující aktivaci a motivaci žáků. Kooperativní učení a kompetitivní pojetí učení. Artefiletika jakou součást nové kultury vyučování a učení. 6. Intelektové a mimointelektové příčiny neprospěchu u edukovaných. Specifické poruchy učení. Syndrom ADHD (resp. ADD): vliv na proces učení. Psychologické zásady uplatňování diferencovaného a individualizovaného přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření. Domácí zázemí žáka, vztah rodiny ke škole a k učení. Psychologické zpracování školní neúspěšnosti žákem, rodinou, učitelem. 7. Komunikace mezi pedagogem a edukovanými jedinci (verbální a mimoverbální složky); komunikace pedagoga s rodiči; komunikace v pedagogickém sboru; problémy v pedagogické komunikaci. Možnosti komunikace školy s veřejností; význam. 8. Psychosociální zátěž a stres v práci pedagoga; poruchy neurotického spektra, burn-out syndrom - projevy, prevence.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede studenta k promýšlení vhodných stylů a strategií učení, odpovídajících psychologických přístupů k žákům v rámci pedagogické činnosti a k aktivaci dětí s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a potřebám.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno minimálně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury. Vykonání zápočtu probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte : Transakční analýza životních scénářů. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0486-2.
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0901-0.
 • KARIKOVÁ, S. Kapitoly z pedagogickej psychológie: učebný text pre pedagógov, vychovávaťelov a majstrov odborného výcviku. Žilina: Inštitút priemyselnej výchovy Žilina, 2006. ISBN 80-8070-509-7.
 • LUKÁŠOVÁ, H. (ed.). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. ISBN 978-80-905222-0-6.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4.
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-728-2.
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr