Předmět: Předškolní pedagogika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Předškolní pedagogika 1
Kód předmětu KPP/PP1-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogika jako věda. 2. Výchova jako systém. 3. Kurikulární reforma - RVP PV, ŠVP a profilace školy, TVP a jeho tvorba. 4. Činitelé výchovy - vychovatel a vychovávaný. 5. Metody a formy výchovné práce v mateřské škole - organizační formy, výchovné a vzdělávací metody, inovativní přístupy v mateřské škole. 6. Evaluace v MŠ - evaluace fungování MŠ, evaluace TVP, pedagogicko-diagnostické činnosti, reflexe výchovně-vzdělávacího procesu, sebereflexe učitelky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním pojmoslovím, které utváří obsahovou náplň studia. Tyto pojmy pak propojujeme do systémů a struktur, jež tvoří základní rámec znalostí nezbytných pro další studium.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. porozumět obsahu daného předmětu 2. kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Znalost základních pojmů z oblasti pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, prezentace na zadané téma, závěrečný test.
Doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.
 • HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-487-8.
 • Horák, J., Kratochvíl, M., Pařízek, V. Základy pedagogiky. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7083-535-4.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • Průcha, J., Koťátková, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-845-2.
 • SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem MŠ. Praha: VÚP, 2006.
 • Svobodová, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-940-4.
 • SYSLOVÁ, Z. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-354-8.
 • Šmelová, E. Mateřská škola: teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0945-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr