Předmět: Primární pedagogika 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Primární pedagogika 1
Kód předmětu KPP/PP1-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Jan Amos Komenský a výchova jako náprava společnosti. 2. Výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean J. Rousseau), princip autority a svobody ve výchově. 3. Německá pedagogika 18. století, filantropismus a cesta ke školskému systému a povinné návštěvě škol. 4. Systém a výchova - J. F. Herbart. 5. Pokrok a výchova, pozitivismus a výchova - H. Spencer, G. A. Lindner, J. Úlehla. 6. Čin a výchova - americká pragmatická výchova a americký progresivismus (John Dewey). 7. Experimentální pedagogika a "zájem o dítě" na přelomu 19. a 20. století. 8. Volná výchova, reformní pedagogika zač. 20. stol - východiska, koncepce, diskursy. 9. Václav Příhoda a princip racionalizace ve výchově. 10. Školská meziválečná reforma v ČSR.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s historickým pohledem na cíle, procesy a metody vzdělávání a výchovy v širších pedagogických souvislostech. V popředí stojí otázky humanity výchovy, svobody a autority ve výchově, role rozumu a smyslů v historické reflexi o výchově, koncepty pokroku ve výchově a v neposlední řadě otázka reformy elementárního či primárního vzdělávání a reformy školy obecně. Pozornost je věnována rovněž historickému vývoji a proměně učitelské profese.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Primární pedagogika 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Studnet disponuje základními znalsotmi pedagogiky ze SŠ.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Písemný test.
Doporučená literatura
 • JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Kučera, Z., Štverák, V. Chrestomanie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-626-0.
 • PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2496-1.
 • Pavlovská, M., Syslová, Z., Šmahelová, B. Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5981-8.
 • POSPÍŠIL, J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Olomouc: Hanex, 2009. ISBN 978-80-7409-028-8.
 • ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-797-6.
 • ZOUNEK, J.; ŠIMÁNĚ, M.; KNOTOVÁ, D. Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-709-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr