Předmět: Pedagogická psychologie pro SŠ 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro SŠ 1
Kód předmětu KPP/PP1NS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc.
 • Šírová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení obsahu předmětu pedagogické psychologie a interdisciplinární vztahy. Vývoj oboru, proměny jeho obsahu a význam pedagogické psychologie v odborné přípravě pedagogických pracovníků. Charakteristika školní psychologie a její hlavní funkce. Bio-psycho-sociální podmíněnost procesu učení; učení vs. instinktivní chování. Úloha výchovy a vzdělávání v socializačním procesu. Pojem učení: učení jako adaptační proces; učení jako získávání zkušeností, dovedností, postojů apod. Učení a paměť. Strategie zapamatování si naučeného; problém zapomínání a vyhasínání paměťových stop; vliv na tyto procesy. Teorie učení; druhy učení - různá třídění; učení nonintencionální a intencionální; dělení podle vnější formy a vývojového postupu. Řízené školní učení. Význam pozitivního a negativního zpevnění asociací v procesu učení; princip vyhasínání, efekt oživení; příčiny nervového přepětí a psychického stržení; výsledky významných psychologických experimentů; možnosti a meze využití poznatků při pedagogické činnosti. Morální vývoj dětí a dospívajících; podpůrné a rušivé vlivy. Předpoklady žákova učení a školní úspěšnosti. Působení psychosociálního klima a kulturního kapitálu rodiny na školní socializaci. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence a intelekt: možnosti rozvoje v procesu učení. Kognitivní styly a styly učení. Učení a motivace. Význam volních vlastností a vědomé autoregulace. Tvořivost a inteligence. Nadání a talent. Rozpoznání nadání a jeho podpora. Mentální retardace: rozpoznání a podpora žáka. Specifické vývojové poruchy a jejich vliv na proces učení. Psychologické aspekty dětské hry; význam hry v procesu učení. Využití herních činností a hraček při zdárné adaptaci dítěte na školní prostředí. Užití hry při podpoře osobnostního rozvoje; význam hraní rolí při sociálním učení. Principy užití dramatické výchovy ve výuce. Využití herních aktivit při preventivně-výchovné činnosti a sociální reedukaci. Dětská kresba jako specifická hra; psychogeneze dětské kresby; využití kresby k orientační diagnostice grafomotorického vývoje. Vliv expresivních výchovně-vzdělávacích činností na rozvíjení identity žáků v sociálních a kulturních kontextech. Kurikulum; význam a tvorba. Psychologická podstata ontodidaktické transformace obsahu vědních, technických či uměleckých disciplin v učivo. Psychodidaktická transformace učiva. Kritická místa kurikula a psychologické zásady jejich překonávání. Komplexní kvalita učiva. Učení se v procesu výuky. Komponenty vyučovacího procesu. Vymezení pojmu vyučování a jeho cílů; taxonomie vzdělávacích cílů. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Znaky učiva: jejich psychologický význam pro výukovou socializaci. Diskurzivní valence učiva; důležitost učebních úloh pro tvorbu mentálního prostoru; vznik společenství myslí. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování: zóna nejbližšího vývoje. Emoční potřeby žáků, reálné způsoby jejich plnění. Psychosociální klima ve vyučování. Vliv různých faktorů na výsledky učitelovy práce. Přiměřená zátěž, stres při učení, jeho míra a význam. Distres při výuce a přetěžování žáků; psychohygienická opatření. Význam eustresu při výchovně-vzdělávací činnosti. Metody zvyšující aktivaci a motivaci žáků. Kooperativní učení a kompetitivní pojetí učení. Principy vzdělávání žáků prožitkem, úloha učitele, význam reflexe. Prosociální chování a spiritualita ve výchově. Artefiletika jakou součást nové kultury vyučování a učení. Psychologické aspekty hodnocení a klasifikace ve vyučování. Druhy a způsoby školního hodnocení. Možnosti podpory autonomního hodnocení žákovy práce. Úloha učitele jako profesionálního aktéra řízené socializace. Význam hodnocení pro učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede studenta k promýšlení vhodných stylů a strategií učení, odpovídajících psychologických přístupů k žákům v rámci pedagogické činnosti a k aktivaci dětí s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a potřebám.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro SŠ 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno minimálně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy věcného obsahu nejméně 2 publikací. Alespoň 1 kniha je vybrána ze souboru základní literatury, další mohou být z literatury doporučené. Každá analýza má být zpracována v rozsahu nejméně 4 stran strojopisu. Studující prokáže schopnost kritické komparace více odborných zdrojů. Rovněž popíše, jakým způsobem lze aplikovat získané poznatky v rámci předmětů, které by měl vyučovat. Vykonání zápočtu probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti.
Doporučená literatura
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0901-0.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • KLUSÁK, M. Morální vývoj školáků a předškoláků. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2325-2.
 • LUKÁŠOVÁ, H. (ed.). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. ISBN 978-80-905222-0-6.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4.
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-728-2.
 • SLAVÍK, J. et al. Reflexe a hodnocení kvality výuky I. díl. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0920-4.
 • SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8.
 • VALENTA., J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní