Předmět: Pedagogická psychologie pro ZŠ 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro ZŠ 1
Kód předmětu KPP/PP1NZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Šírová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Pedagogická psychologie jako teoreticko-aplikační disciplína, její předmět, hlavní úkoly, základní metody. - Využití pedagogické psychologie pro edukační praxi, pro rozvíjení jedince. Jak se stát učitelem-expertem? Jak se stát žákem-expertem? - Základní vztahy ve vývoji osobnosti, ve výchově a v učení. Vývoj jedince, jeho souvislosti pro pedagogicko-psychologickou teorii a praxi. Charakteristiky interakce dospělých a dětí. - Rozbor vývoje osobnosti a výchovy na podkladě podrobně zpracovaných kasuistik. - Motivace ve výchově a vyučování. Motivace v edukačních kontextech ve prospěch rozvoje žáka. - Obecné přístupy k učení. Druhy učení a jejich charakteristika. Kognitivní styly a styly učení. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků. - Kognitivní vývoj a jeho význam v edukaci. Psychologická problematika osvojování vědomostí a dovedností ve škole. Kognitivní styly, styly učení a učební preference - Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Inteligence, kreativita, výjimečné děti - podněty pro edukační působení dospělých

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Představit pedagogickou psychologii jako jedno z možných východisek pro profesní působení ve výchovném a školním prostředí a ve všech oblastech, které vyžadují ucelené objasnění předchozího vývoje dětí a dospívajících pro efektivní diagnostiku a intervenci. Propojit poznatky pedagogické psychologie s řešením konkrétních edukačních situací (v rodinném i školním prostředí, v zájmových aktivitách apod.). Ukázat, že je to právě pedagogická psychologie, která nabízí relevantní podklady pro porozumění podmínkám rozvoje jednotlivce a jejich podporu.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro ZŠ 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Pro zápočet student uspěje v písemném testu znalostí z problematiky, které se věnovaly přednášky a cvičení i přesně daná témata doporučená k samostatnému prostudování z několika odborných pramenů.
Doporučená literatura
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • CARTER, C. R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • Čáp, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha:ISV, 1996. ISBN 80-85866-15-3.
 • ČERNÁ, A., et al. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-210-6374-7.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • Gillernová, I., Krejčová,L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. Praha:Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Haddon, M. Podivný případ se psem. Praha:Argo, 2003. ISBN 80-7203-541-X.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Krejčová, L. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3474-3.
 • KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé.. Praha Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • KYRIACOU, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7178-945-3.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
 • MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2310-5.
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-797-7.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole ? jak na ně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • Mertin, V. Výchova bez trestů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-028-8.
 • Pelletier, E. Porucha pozornosti bez hyperaktivity. Praha:Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0599-9.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny.. Praha: Portál., 2012. ISBN 978-80-262-0217-2.
 • STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 • STERNBERG, R. J. Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0120-0.
 • Sternberg, R. J., Williams, W. M. Educational psychology. Boston, 2002. ISBN 0-321-01184-8.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. (ed.). Zvládání emočních problémů školáků. Portál: Praha, 2005.. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.
 • VYMĚTAL, J. Úzkost a strach u dětí. Praha, 2004. ISBN 80-7178-830-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr