Předmět: Pedagogická psychologie 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie 2
Kód předmětu KPP/PP2-B
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogicko-psychologická diagnostika, její prostředky, metody a cíle. Pedagogická diagnóza a její význam pro koncepční výchovně vzdělávací činnost - prognóza. Diagnostika orientovaná na žáka. Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka. Diagnostika orientovaná na podmínky edukačního procesu. 2. Pedagogická percepce a rizika subjektivních soudů. Haló-efekt, předsudky, stereotypizace edukovaných jedinců ap. Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu. Příčiny a pedagogické důsledky vzniku Golem-efektu a Pygmalion-efektu. 3. Požadavky na osobnost a profesní vybavenost pedagogického pracovníka. Psychologie osobnosti pedagoga. Požadavky na pedagoga z pohledu edukovaných, vedení školy, rodičů. Autorita učitele (situační faktory; osobnostní vlastnosti). Empatie, autenticita, kongruence, akceptace, respekt k osobnosti edukovaného jedince a k jeho svébytné zkušenosti: vliv na efektivitu pedagogické činnosti. 4. Styly pedagogovy práce s kolektivem; školní třída jako sociální skupina. Styly přístupu: řízení (management); vedení (leadership); výhody a nevýhody. Charakteristika výchovně-vzdělávacího společenství; podpora vzniku. 5. Různé výchovné přístupy a jejich pedagogicko-psychologické kontexty. Psychosociální stres a důsledky pro dětskou psychiku. Neurotizace a psychosomatické poruchy související s vadnými socializačním působením a s nevýchovnými přístupy dospělých k dětem. Jedinci s problémy v chování; schopnost relevantního psychologického přístupu, kázeňská opatření. Výchovné problémy dítěte předškolního věku (konkrétní projevy a možnosti pomoci). 6. Školní zralost a připravenost dítěte na zvládání požadavků školy; odklad povinné školní docházky, dodatečný odklad, důsledky chybné rozvahy. Možné problémy učitele při práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými. Poruchy socializace dětí a dospívajících; jejich příčiny, projevy, následky. 7. Preventivně výchovná činnost. Prevence primární, sekundární, terciární v rámci výchovné, reedukační, resocializační a poradenské činnosti. Využití výchovné dramatiky, artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a muzikofiletiky u adolescentů s rizikovým chováním. 8. Sociálně patologické jevy ohrožující zdravý vývoj jedinců a možnosti preventivního působení školy. Agrese a agresivní projevy jedinců; vzdorovitost, lhaní, podvody, krádeže, záškoláctví, potulky, šikana, vandalismus, juvenilní delikvence; experimentování s návykovými látkami; alkoholová ebrieta, misúzus, abúzus, závislost. Impulzivní poruchy chování a poruchy ve struktuře osobnosti; hráčská náruživost; excesivní hraní počítačových her a videoher. Extrémní sporty a tzv. adrenalinové aktivity. Poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie, psychogenně podmíněné přejídání. Bigarexie. Rizikové sexuální chování u dospívajících, promiskuita, prostituce. Projevy intolerance, rasizmu, extremizmus, antisemitismu. Sekty a sektářství (charakteristické znaky). Sebepoškozování, sebevražedné jednání, specifika sebevražedného vývoje u dětí a dospívajících; orientační diagnostika hrozící sebevraždy. 9. Životní obtíže a krize. Krize vzniklé v důsledku nezvládnutých životních změn a krize traumatické. Problémy související s osamostatňováním se od rodičů a hledání dospělé identity. Diagnostické známky hrozící krize u edukovaného jedince. Vývoj psychické krize. Psychologická první pomoc ve škole. Možnosti a meze zvládání krizových situací v prostředí školy. Sociální opora (vymezení, formy a způsob poskytování).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pomáhá studentovi získat základní orientaci v problematice školního poradenství a preventivně výchovné péče poskytované žákům v prostředí školy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z předepsané literatury. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy předmětu.
Doporučená literatura
 • BLAŽEK, R., POKORNÝ, V., TELCOVÁ, J. Nebezpečí sekt. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Brno, 2002. ISBN 80-86568-07-5.
 • CIMRMANNOVÁ, T., a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2205-7.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FROMM, E. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Aurora, 2007. ISBN 978-80-7299-089-4.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z., a kol. Intervence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-146-X.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I.: vybrané problémy. Praha, 2005. ISBN 80-7290-215-6.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J., a kol. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-800-5.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
 • LASCH, CH. Kultura narcismu: americký život ve věku snižujících se očekávání. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-000-4.
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-267-6.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
 • ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti: jak jednat s velmi neklidnými dětmi. Praha, 1997. ISBN 80-7178-131-2.
 • VALIŠOVÁ, A., A KOL. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-624-4.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (Eds.). Pedagogika pro učitele. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • ZIMBARDO, P. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr