Předmět: Předškolní pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Předškolní pedagogika 2
Kód předmětu KPP/PP2-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Předškolní pedagogika v systému pedagogických věd. Základní pojmy - socializace, výchova, vzdělávání, vzdělání, vyučování. 2. Funkce předškolní výchovy, postavení předškolní výchovy v systému výchovy a vzdělávání, význam instituce mateřské školy pro život dítěte a současné rodiny. 3. Vzdělávání dětí předškolního věku v České republice - současný stav institucí pro předškolní vzdělávání, právní zakotvení předškolní výchovy. 4. Vybrané přístupy k předškolní výchově - sociocentrické, pedocentrické a osobnostní pojetí. 5. Současné tendence v předškolním vzdělávání. Společné vzdělávání, vzdělávání dětí dvouletých. 6. Kurikulum - společenskohistorické souvislosti, proměny kurikula, kurikulární reforma. 7. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - vzdělávací oblasti, očekávané výstupy, klíčové kompetence. 8. Proměna cílů a obsahů předškolního vzdělávání. Didaktická transformace vzdělávacích obsahů. 9. Sociální dimenze dětství a výchovy. Vztah zrání, učení, socializace a výchovy ve vývoji dítěte. 10. Hra jako prostředek všestranného rozvoje dítěte, její členění, význam pro socializaci a výchovu. 11. Rodinná výchova - proměna rodiny na přelomu tisíciletí, funkce rodiny, výchovné styly, typy rodinné výchovy, dysfunkční a a funkční rodina. 12. Vztahy rodiny a mateřské školy - vstup dítěte do mateřské školy, budování vztahu rodič-učitel, komunikace mezi rodinou a mateřskou školou. 13. Učitel mateřské školy - profese učitele, kompetence učitele, očekávání společnosti. Specifika práce učitele v mateřské škole. 14. Metodologické otázky výzkumu v pedagogice - etika výzkumu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět představuje hlavní oblasti předškolní pedagogiky a předškolní výchovy v teoretické i aplikační rovině.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Předškolní pedagogika 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, prezentace na zadané téma, závěrečný test, písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.
 • Caiatiová, M., Delačová, S., Müllerová, A. Volná hra. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.
 • HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-487-8.
 • Horák, J., Kratochvíl, M., Pařízek, V. Základy pedagogiky. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7083-535-4.
 • Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • Průcha, J., Koťátková, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-845-2.
 • SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem MŠ. Praha: VÚP, 2006.
 • Svobodová, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-940-4.
 • SYSLOVÁ, Z. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-354-8.
 • Šmelová, E. Mateřská škola: teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0945-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr