Předmět: Primární pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Primární pedagogika 2
Kód předmětu KPP/PP2-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Výchova, vzdělávání a socializace v otevřené a globalizované společnosti. Instituce školy a její funkce. 2. Výchova jako systém - cíl, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Hodnocení procesů výchovy a vzdělávání. 3. Dítě v osobnostním pojetí o otázce výchovy a vzdělávání. 4. Cíl výchovy a primárního vzdělávání. Klíčové kompetence jako cíl výchovy a vzdělávání. 5. Historický a obecně pedagogický kontext koncepce klíčových kompetencí. 6. Podmínky a prostředky výchovy - vnitřní a vnější podmínky a jejich role v otázce vzdělávání na primárním stupni. Individuální vzdělávací potřeby žáka. Gender a výchova - vzdělávání. Vstup do problematiky vzdělávání nadaného žáka, žáka ze sociokulturně a etnicky odlišného prostředí. 7. Individualizace a výchova - vzdělávání; diferenciace (vnitřní - vnější) ve vzdělávání. Specifika práce s dětmi s odlišným kulturním a sociálním zázemím. Možnosti a meze prevence netolerance a rasismu v současné škole. 8. Současné trendy ve vývoji české školské soustavy - východiska, problémy a jejich řešení (PISA výzkumy a jejich výsledky, státní vzdělávací politika - národní vzdělávací strategie a kurikulární dokumenty, RVP, RVP ZV). České a evropské školství - srovnání problémů a tendencí. 9. Inovace ve vzdělávání - vnější a vnitřní faktory. Možnosti, meze, strategie. Reformní škola, alternativní škola, inovující se škola. 10. Humanizace školy. Utváření hodnotové orientace mládeže. Hodnoty, postoje a výchova. Problematika kázně a svobody ve výchově. Autorita učitele a vychovatele. 11. Aktuální výchovné problémy v současné škole. Možnosti prevence sociálně patologických jevů. Šikana ve škole. 12. Styly výchovy. Osobnost vychovatele a učitele. Učitelství jako profese. Interakce vychovatele a vychovávaného. 13. Výchova a sebevýchova.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s aktuálními problémy výchovy a vzdělávání v kontextu specifik primárního stupně. Dalším cílem je vhled do obecně pedagogických souvislostí výchovy a vzdělávání s ohledem na specifika (věková, vzdělávací) žáků 1. stupně ZŠ.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Primární pedagogika 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje zákaldními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

písemná zkouška
Doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2016. ISBN 978-80-7315-255-0.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-6678-6.
 • BENDL, S., HANUŠOVÁ, J., LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-703-3.
 • BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0983-6.
 • KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-4668-4.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HORKÁ, H., CHALOUPKOVÁ, L. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7894-9.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD, 2011. ISBN 978-80-7392-169-9.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8163-5.
 • LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-784-8.
 • LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. Cesty k pedagogice obratu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7464-222-7.
 • PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4.
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru.. Portál: Praha., 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.
 • SPILKOVÁ, V., HEJLOVÁ, H., eds. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku: vývoj po roce 1989 a perspektivy: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-486-0.
 • SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.
 • SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ, N., KARGEROVÁ, J. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida, 2015. ISBN 978-80-260-9405-0.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.
 • ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., SEDLÁČEK, M., ŠALAMOUNOVÁ, Z. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8462-9.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr