Předmět: Pedagogická psychologie pro SŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro SŠ 2
Kód předmětu KPP/PP2NS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Šírová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pedagogicko-psychologická diagnostika, její prostředky, metody a cíle. Pedagogická diagnóza; význam pro koncepční výchovně-vzdělávací činnost: pedagogická prognóza. Nejčastější diagnostické metody užívané v rámci výchovně-vzdělávacího působení. Diagnostika orientovaná na žáka. Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka. Diagnostika orientovaná na podmínky a výsledky edukačního procesu. Pedagogická percepce a rizika subjektivních soudů. Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých. Atribuční omyly a návazné komunikační chyby. Efekt mírnosti a shovívavosti. Haló-efekt; předsudky, stereotypizace žáků ap. Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu. Příčiny a pedagogické důsledky vzniku Golem-efektu a Pygmalion-efektu. Požadavky na osobnost a profesní vybavenost pedagogického pracovníka. Psychologie osobnosti učitele; charakteristické rysy oblíbených učitelů. Autorita učitele. Vliv autority na efektivitu pedagogické činnosti. Konfliktní situace ve školním prostředí; možnosti prevence a produktivního řešení. Psychologické otázky výchovného působení. Různé výchovné přístupy a jejich pedagogicko-psychologické kontexty. Psychosociální stres a důsledky pro dětskou psychiku. Neurotizace a psychosomatické poruchy související s vadnými socializačním působením a s nevýchovnými přístupy dospělých k dětem. Důsledky chronických domácích konfliktů a rozpadu rodiny na psychiku dětí; konsekvence se školním chováním a prospěchem. Vznik syndromu CAN: prevence; depistáž; diagnostika; možnosti intervence. Výchovné problémy dítěte předškolního věku. Žáci s problémy v chování; nejčastější příčiny; vliv poruch chování na hodnocení školních výkonů, vztahy s učiteli, spolužáky, poměr ke škole; relevantní psychologický přístup; možnosti a meze pedagogické intervence; kázeňská opatření. Školní zralost a připravenost dítěte na zvládání požadavků školy; způsoby orientačního posouzení školní zralosti; odklad povinné školní docházky, dodatečný odklad, důsledky chybné rozvahy. Adaptační problémy, možnosti prevence a pomoci. Možné problémy učitele při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými. Rizikové chování a poruchy socializace u dětí a dospívajících; příčiny, projevy, následky. Preventivně výchovná činnost. Prevence pozitivní x negativní. Prevence primární, sekundární; prevence terciární v rámci výchovné, reedukační, resocializační a poradenské činnosti. Využití výchovné dramatiky, artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie a muzikofiletiky u adolescentů s rizikovým chováním. Sociálně patologické jevy ohrožující zdravý vývoj žáků a možnosti působení školy. Agrese a agresivní projevy žáků; vzdorovitost, lhaní, podvody, krádeže, záškoláctví, potulky, šikana, vandalismus, juvenilní delikvence; experimentování s návykovými látkami; alkoholová ebrieta, misúzus, abúzus, závislost. Impulzivní poruchy chování a poruchy ve struktuře osobnosti; hráčská náruživost; excesivní hraní počítačových her a videoher. Extrémní sporty a tzv. adrenalinové aktivity. Poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie, psychogenně podmíněné přejídání. Bigarexie. Rizikové sexuální chování u dospívajících; promiskuita, prostituce. Projevy intolerance, rasizmu, extremizmus, antisemitismu. Sekty a sektářství. Sebepoškozování, sebevražedné jednání, specifika sebevražedného vývoje u dětí a dospívajících; orientační diagnostika hrozící sebevraždy. Životní obtíže a krize. Krize vzniklé v důsledku nezvládnutých životních změn a krize traumatické. Diagnostické známky hrozící krize; vývoj krize. Psychologická první pomoc. Možnosti a meze zvládání krizových situací v prostředí školy. Sociální opora. Vývoj výchovného poradenství a organizace školských poradenských služeb. Pedagogicko-psychologická poradna. Speciálně pedagogické centrum. Středisko výchovné péče. Spolupráce učitele se školskými poradenskými zařízeními.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pomáhá studentovi získat základní orientaci v problematice výchovně-vzdělávacích obtíží narušujících řádný psychosociální vývoj dětí a dospívajících, školního poradenství a preventivně výchovné péče poskytované žákům v prostředí školy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro SŠ 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a řádným zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z předepsané literatury, přičemž alespoň 1 publikace je vybrána ze základní literatury. Každá analýza má být zpracována nejméně v rozsahu 4 stran strojopisu. Předpokládá se schopnost syntézy nabytých poznatků a kritické komparace prostudovaných textů. Studující uvede, jakým způsobem lze získané poznatky aplikovat v rámci primární prevence v předmětech, které má vyučovat. Seminární práci odevzdá na posledním semináři v letním semestru. Bude-li to nutné, studující na doporučení učitele text práce upraví či doplní. Ke kvalitnímu zpracování rozvahy o více než 2 publikacích se přihlíží při závěrečném hodnocení. Znalost předepsané látky v rozsahu sylabů PP1NZ a PP2NZ. Očekává se jak způsobilost srozumitelného výkladu odborné terminologie a objasnění logických vztahů mezi základními kategoriemi, tak schopnost navrhnout konkrétní uplatnění osvojených vědomostí v pedagogické praxi.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: Portál, 2013.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Z., a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I.: vybrané problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-215-6.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • KAST, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-800-5.
 • KRAUS, B. Sociální deviace v transformaci společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-575-2.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • MATOUŠEK, O., MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P., a kol. Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • ZIMBARDO, P., COULOMBOVÁ, N. D. Odpojený muž. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5797-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní