Předmět: Pedagogická psychologie pro ZŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro ZŠ 2
Kód předmětu KPP/PP2NZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Šírová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Obecný úvod - vztahy mezi pojmy osobnost, činnost, učení, schopnosti, dovednosti, vědomosti, vývoj, rozvíjení osobnosti, socializace, výchova, sebevýchova. - Medicínský a sociálně psychologický pohled na odchylky ve vývoji, jako např. ADHD , dyslexie a další tzv. vývojové poruchy. Kategoriální a nekategoriální přístup k tradičním diagnózám. - Psychologická problematika výchovných prostředků. - Principy hodnocení ve škole, efektivní zpětná vazba - Školní třídy a jejich management. Školní třída jako sociální skupina. Diagnostika školní třídy. Vytváření a respektování pravidel ve školní třídě, management školní třídy. - Škola jako sociální síť vztahů. Edukační vztahy a procesy v interakci učitelů a žáků. Školní sebepojetí, vnímaná akademická účinnost žáků. Rozvíjení sociálních dovedností žáků. - Diagnostika jednotlivce a školní třídy jako východisko pedagogicko-psychologické intervence. - Standardizované a nové formy testování v pedagogické psychologii. - Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence. Profese učitele, efektivita jeho práce, úskalí jeho práce, etika práce učitele. Profesní dovednosti učitelů a možnosti jejich rozvíjení. Sociální a diagnostické dovednosti jako předpoklad efektivity působení učitele. - Konflikty ve škole a jejich zvládání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poskytnout teoreticko-aplikační základ pro psychologické vysvětlení edukačních procesů i vztahů a jejich působení pro rozvoj osobnosti.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro ZŠ 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

- K zápočtu je třeba vypracovat pedagogicko-psychologickou charakteristiku jedince a jeho dosavadního vývoje (chlapce či dívky ve věku od 12 do 20 let), na podkladě zpracování výsledku rozhovorů, pozorování a dotazníků (Pokyny a pomůcky pro vypracování kazuistiky student získá ve výuce). - Ke zkoušce je třeba předložit portfolio, které obsahuje kvalitně vypracované dílčí úkoly souvisejícími s aktuálními otázkami edukační praxe, které budou zadávány studentům průběžně, nejpozději však jeden měsíc před ukončením výuky v semestru. Ke zpracování dílčích úkolů portfolia student využije své zkušenosti a znalosti z předchozího studia i studia doporučené literatury. Portfolio student odevzdává týden před zkouškou. Zkouška bude rozpravou nad portfoliem. Zápočet a zkoušku lze realizovat nezávisle na sobě.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: Portál, 2013.
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • CARTER, C. R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • Čáp, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha:ISV, 1996. ISBN 80-85866-15-3.
 • ČERNÁ, A., et al. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-210-6374-7.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • Gillernová, I., Krejčová,L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. Praha:Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • Haddon, M. Podivný případ se psem. Praha:Argo, 2003. ISBN 80-7203-541-X.
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Z., a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I.: vybrané problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-215-6.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • KAST, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-800-5.
 • KRAUS, B. Sociální deviace v transformaci společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-575-2.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Krejčová, L. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3474-3.
 • KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé.. Praha Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • KYRIACOU, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7178-945-3.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
 • MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2310-5.
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0000-0.
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-797-7.
 • MATOUŠEK. O., MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha, Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole ? jak na ně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • Mertin, V. Výchova bez trestů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-028-8.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.
 • Pelletier, E. Porucha pozornosti bez hyperaktivity. Praha:Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0599-9.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny.. Praha: Portál., 2012. ISBN 978-80-262-0217-2.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
 • STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 • STERNBERG, R. J. Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0120-0.
 • Sternberg, R. J., Williams, W. M. Educational psychology. Boston, 2002. ISBN 0-321-01184-8.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. (ed.). Zvládání emočních problémů školáků. Portál: Praha, 2005.. Praha:Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P., a kol. Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.
 • VYMĚTAL, J. Úzkost a strach u dětí. Praha, 2004. ISBN 80-7178-830-9.
 • ZIMBARDO, P., COULOMBOVÁ, N. D. Odpojený muž. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5797-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr