Předmět: Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje
Kód předmětu KPP/PPD-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj k poznávání reality. 2. Dynamická diagnostika schopností a dovedností dítěte a dospívajícího jako nástroj učení se jedince. 3. Diagnostika rolí a vztahů ve skupině jako nástroj rozvoje skupinového klimatu. 4. Formativní diagnostika jedinců a skupin s rizikovým chováním jako nástroj prevence rizikového chování. 5. Sebehodnocení dítěte a dospívajícího jako nástroj jeho seberozvoje. 6. Autodiagnostika vychovatele jako nástroj jeho seberozvoje. 7. Etika v diagnostice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogicko-psychologické diagnostiky prováděné vychovateli především v rovině poznávání a rozvoje sociálních a komunikačních dovedností vychovávaných jedinců a v rovině poznávání a rozvoje rolí a vztahů ve vedené skupině. Vybraná témata předmět představuje od jejich obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Praktická demonstrace získaných dovedností, prezentace skupinové práce, ústní prezentace samostatné práce studenta, analýza výkonů studenta.
Doporučená literatura
 • BRAUN, R. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-656-7.
 • ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2742-4.
 • HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
 • JANDERKOVÁ, D. Pedagogická diagnostika: cvičebnice. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-972-8.
 • LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-220-1.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • MEZERA, A. Dotazníky k sebehodnocení žáka. Praha: Raabe, 2015. ISBN 978-80-7496-181-6.
 • ŠNÝDROVÁ, I. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2165-1.
 • TESTCENTRUM. Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001. ISBN 80-86471-07-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr