Předmět: Pedagogicko-psychologická diagnostika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika
Kód předmětu KPP/PPD-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogická diagnostika - sumativní a formativní diagnostika, pozitivní a negativní diagnostika, normativní, kriteriální, individualizovaná a diferenciální diagnostika, dynamická diagnostika, účelnost a odůvodněnost pedagogické diagnostiky prováděné učitelem, objektivní a spravedlivá diagnostika, etická pravidla v diagnostice, diagnostický proces a pedagogická diagnóza, pedagogicko-psychologická diagnostika jako poradenská služba, osoby poskytující pedagogicko-psychologickou diagnostiku v rámci poradenských služeb. 2. Vybrané metody pedagogické diagnostiky - anamnéza, rozhovor, pozorování, analýza výsledků činnosti, portfolio, dotazník. 3. Připravenost dítěte na vstup do základní školy - povinná školní docházka, zápis do 1. ročníku ZŠ, školní zralost, školní připravenost, oblasti pedagogické diagnostiky v rámci školní zralosti a připravenosti, odklad školní docházky, dodatečný odklad školní docházky, dopady špatné diagnostické rozvahy týkající se odkladu školní docházky. 4. Školní znalosti a dovednosti - didaktický test (druhy didaktických testů, druhy testových položek, tvorba didaktického testu, evaluace didaktického testu). 5. Čtení a psaní - metody čtení a psaní, očekávané výstupy v oblasti čtení a psaní v RVP ZV pro 1. stupeň ZŠ, možnosti diagnostiky čtení a psaní učitelem (diagnostika při výběru učebních materiálů, diagnostika deficitů dílčích funkcí, diagnostika čtenářské gramotnosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky na 1. stupni základní školy od jejího obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací.
Student zná funkce (účel) pedagogické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu. Student zná možnosti objektivní a spravedlivé diagnostiky. Student zná fáze diagnostického procesu a je schopen je aplikovat na konkrétní diagnostické situace. Student rozumí právům a povinnostem učitele v oblasti pedagogické diagnostiky vyplývající z legislativních předpisů. Student rozumí etickým aspektům provádění pedagogické diagnostiky učitelem. Student zná jednotlivé metody pedagogické diagnostiky a jejich výhody a nevýhody použití. Student zvládne aplikovat vybrané metody pedagogické diagnostiky na konkrétní situace ve vlastní výchovně-vzdělávací praxi. Student sestaví a provede screeningovou diagnostiku zápisu dítěte do 1. ročníku základní školy, z níž je schopen vyvodit podstatné informace o vývojové úrovni dítěte ve sledovaných charakteristikách a stanovit míru připravenosti dítěte na vstup do základní školy. Student sestaví, provede a vyhodnotí screeningovou diagnostiku žáků vybraného ročníku 1. stupně základní školy pomocí didaktického testu ve vybraném předmětu. Student sestaví, provede a vyhodnotí screeningovou diagnostiku úrovně čtení a psaní žáka 1. stupně základní školy.
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné, vývojové a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast ve výuce. Realizace screeningové diagnostiky předškoláka nebo žáka 1. stupně základní školy v jedné z vybraných oblastí (zápis do 1. ročníku ZŠ, didaktický test, čtení a psaní) a její prezentace před ostatními studenty.
Doporučená literatura
 • Diagnostika školní zralosti. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-52-7.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0793-9.
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0.
 • JEŘÁBEK, O., BÍLEK, M. Teorie a praxe tvorby didaktických testů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2494-1.
 • KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. ISBN 80-239-0082-X.
 • KOCUROVÁ, M., a kol. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2630-4.
 • SCHINDLER, R., a kol. Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006. ISBN 80-239-7111-5.
 • VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0044-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr