Předmět: Pedagogická psychologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie
Kód předmětu KPP/PPS-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy pedagogické psychologie: socializace, učení, výchova, dítě, učitel, rodina, mateřská škola. 2. Rodina jako místo primární socializace dítěte. Sekundární socializace - vlivy širšího prostředí. 3. Mateřská škola a spolupracující instituce - pediatr, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, základní škola. 4. Pojem učení, zákonitosti učení, druhy učení. Učení nonintencionální, intencionální. Dítě v procesu učení. 5. Pojetí zrání a učení dle J. Piageta. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování L. S. Vygotského: zóna aktuálního a nejbližšího vývoje. 6. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. 7. Teorie psychosociálního vývoje E. H. Eriksona ve vztahu k předškolní výchově a k učení dítěte v předškolním věku. 8. Psychologické aspekty dětské hry a kresby a jejich význam v procesu výchovy. Využití hry, hračky, výtvarných činností při vzdělávání a v pedagogické diagnostice. 9. Školní zralost a zahájení školní docházky, výchovná podpora dítěte. Diagnostika školní zralosti, spolupráce s rodinou a s poradenskými zařízeními. 10. Učení a proces vyučování. Psychologický význam výběru a uspořádání učiva. Psychologické aspekty hodnocení. 11. Psychologické zásady přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Společné vzdělávání - zásady, povinnosti mateřské školy. Pedagogické a psychologické otázky tvorby plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu a realizace podpůrných opatření v podmínkách mateřské školy. 12. Pedagogická komunikace v mateřské škole. Verbální a mimoverbální složky. Možnosti a význam komunikace výchovné instituce s veřejností. 13. Kvalifikace a profesní kompetence učitelů mateřských škol. Etika učitelské profese, učitelství jako poslání, společenská prestiž a právní aspekty učitelské profese. Osobnost učitelky v mateřské škole. 14. Metodologie zpracování výstupu z předmětu - pozorování dítěte a práce učitelky v mateřské škole a analýza pozorovaných pedagogických situací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na dosavadní poznatky studentů z psychologie osobnosti a psychologie vývojové s cílem aplikovat teoretické poznání do přímé práce učitele s dítětem a se skupinou dětí v mateřské škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Aktivní účast na přednáškách a na cvičeních. Studium a analýza odborných textů. Vypracování pedagogicko-psychologické analýzy pedagogických situací pozorovaných v mateřské škole.
Doporučená literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0793-9.
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.
 • FONTANA, D., BALCAR. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0096-5.
 • Kopřiva, P., et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
 • KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.
 • Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MERTIN, V., GILERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-262-0977-5.
 • MUDRÁK, J. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5089-7.
 • OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • PREKOPOVÁ, J. Malý tyran. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0773-3.
 • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ, CH. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál, 2015. ISBN 80-7178-854-6.
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-648-3.
 • SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2016. ISBN 80-7178-736-1.
 • SPITZER, M. Digitální demence. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
 • SYSLOVÁ, Z., ed. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7881-9.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr