Předmět: Pedagogicko-psychologická diagnostika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika
Kód předmětu KPP/PPSDK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pedagogická diagnostika - sumativní a formativní diagnostika, pozitivní a negativní diagnostika, normativní, kriteriální, individualizovaná a diferenciální diagnostika, dynamická diagnostika, účelnost a odůvodněnost pedagogické diagnostiky prováděné učitelem, objektivní a spravedlivá diagnostika, etická pravidla v diagnostice, diagnostický proces a pedagogická diagnóza, pedagogicko-psychologická diagnostika jako poradenská služba, osoby poskytující pedagogicko-psychologickou diagnostiku v rámci poradenských služeb. Vybrané metody pedagogické diagnostiky - anamnéza, rozhovor, pozorování, analýza výsledků činnosti, portfolio, dotazník. Připravenost dítěte na vstup do základní školy - povinná školní docházka, zápis do 1. ročníku ZŠ, školní zralost, školní připravenost, oblasti pedagogické diagnostiky v rámci školní zralosti a připravenosti, odklad školní docházky, dodatečný odklad školní docházky, dopady špatné diagnostické rozvahy týkající se odkladu školní docházky. Školní znalosti a dovednosti - jazyk a řeč (vymezení, vývoj, diagnostika učitelem, vady řeči), myšlení (vymezení, vývoj podle Piagetovy teorie kognitivního vývoje, diagnostika učitelem), paměť (vymezení, druhy paměti, diagnostika učitelem), didaktický test (druhy didaktických testů, druhy testových položek, tvorba didaktického testu, evaluace didaktického testu). Čtení a psaní - metody čtení a psaní, očekávané výstupy v oblasti čtení a psaní v RVP ZV pro 1. stupeň ZŠ, možnosti diagnostiky čtení a psaní učitelem (diagnostika při výběru učebních materiálů, diagnostika deficitů dílčích funkcí, diagnostika čtenářské gramotnosti)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky na 1. stupni základní školy od jejího obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací.
Student zná funkce (účel) pedagogické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu. Student zná možnosti objektivní a spravedlivé diagnostiky. Student zná fáze diagnostického procesu a je schopen je aplikovat na konkrétní diagnostické situace. Student rozumí právům a povinnostem učitele v oblasti pedagogické diagnostiky vyplývající z legislativních předpisů. Student rozumí etickým aspektům provádění pedagogické diagnostiky učitelem. Student zná jednotlivé metody pedagogické diagnostiky a jejich výhody a nevýhody použití. Student zvládne aplikovat vybrané metody pedagogické diagnostiky na konkrétní situace ve vlastní výchovně-vzdělávací praxi.
Předpoklady
Základní znalosti z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Aktivní účast na kontaktní výuce. Vypracování zadané semestrální práce. Test.
Doporučená literatura
 • Diagnostika školní zralosti. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-52-7.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0793-9.
 • KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka: správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. ISBN 80-239-0082-X.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2630-4.
 • SCHINDLER, R., a kol. Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006. ISBN 80-239-7111-5.
 • SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0405-3.
 • SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M., eds. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.
 • VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0044-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr