Předmět: Pedagogická psychologie pro vychovatele

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro vychovatele
Kód předmětu KPP/PPV-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Gillernová Ilona, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Vymezení obsahu předmětu pedagogické psychologie a interdisciplinární vztahy. Počátky oboru, jeho vývoj a význam pedagogické psychologie v odborné přípravě pedagogických pracovníků. 2. Bio-psycho-sociální podmíněnost procesu učení; vliv různých faktorů na výsledky pedagogické práce. 3. Pojem učení: učení jako adaptační proces; učení jako získávání zkušeností, dovedností, postojů apod. Učení a paměť. Strategie zapamatování si naučeného; problém zapomínání a vyhasínání paměťových stop; vliv na tyto procesy. Teorie učení; druhy učení - různá třídění; učení nonintencionální a intencionální; dělení podle vnější formy a vývojového postupu. Řízené školní učení. Kognitivní styly a styly učení. Učení a motivace. Emoční potřeby žáků; význam emocí při osvojování si postojů a hodnot. Význam odměn a trestů při procesu učení. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence a intelekt: možnosti rozvoje v procesu učení. Význam volních vlastností a vědomé autoregulace. Tvořivost a inteligence. Nadání a talent. Rozpoznání nadání a jeho podpora. Mentální retardace: rozpoznání a podpora žáka. 4. Psychologické aspekty dětské hry a její význam v procesu výchovy. Spolupráce a komunikace dětí při hře. Psychologické aspekty dětské kresby a vývoj kresebného projevu; specifika kreslení oproti jiné herní činnosti. Využití hry při vzdělávání. Využití hraček a herních činností v pedagogické diagnostice. Léčebně-rehabilitační využití hry a hraček. Využití principů hry při prevenci sociálně patologických jevů a nápravě poruch chování. Zahájení školní docházky a výchovná podpora dítěte. Učení a proces vyučování. Komponenty vyučovacího procesu z pohledu pedagogické psychologie. 5. Znaky učiva; psychologický význam učiva, výběru a uspořádání; výukové cíle jako faktory řízené výukové socializace; druhy cílů. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování: zóna nejbližšího vývoje. Přiměřená zátěž; stres při učení, míra a význam. Disters při výuce a přetěžování žáků; psychohygienická opatření. Metody zvyšující aktivaci a motivaci žáků. Kooperativní učení a kompetitivní pojetí učení při procesu vzdělávání. Možnosti hodnocení a psychologická pochybení při hodnocení. Artefiletika jakou součást nové kultury vyučování a učení. Intelektové a mimointelektové příčiny neprospěchu u žáků. Specifické poruchy učení a chování. Syndrom ADHD (resp. ADD): vliv na proces učení. Vývojové poruchy učení. Psychologické zásady uplatňování diferencovaného a individualizovaného přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření. Domácí zázemí žáka, vztah rodiny ke škole a k učení. Psychologické zpracování školní neúspěšnosti žákem, rodinou, učitelem; možnosti výchovných opatření a odborné pomoci. 6. Komunikace mezi pedagogickými pracovníky a dětmi (resp. dospívajícími): verbální a mimoverbální složky; specifika komunikace s rodiči; problémy v pedagogické komunikaci. Možnosti komunikace výchovné instituce s veřejností; prostředky, význam. 7. Požadavky na osobnost a profesní vybavenost pedagogického pracovníka. Psychologie osobnosti vvychovatele a učitele. Požadavky na pedagogického pracovníka z pohledu dětí, žáků, vedení instituce, rodičů. Výchovná autorita. Empatie, autenticita, kongruence, akceptace, respekt k osobnosti dítěte (dospívajícího): vliv na efektivitu pedagogické činnosti. Styly vychovatelovy práce s kolektivem; školní třída, družina, sportovní klub jako sociální skupina. Styly přístupu: řízení (management); vedení (leadership); výhody a nevýhody. Charakteristika výchovně-vzdělávacího společenství; podpora jeho vzniku. Psychosociální zátěž a stres v práci pedagogického pracovníka: možné příčiny a zdroje; poruchy neurotického spektra; burn-out syndrom: projevy, prevence, možnosti intervize a supervize.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pomáhá vést studenta k promýšlení vhodných stylů výchovně-vzdělávací činnosti, volbě odpovídajících psychologických přístupů k dětem a dospívajícím i ke starším klientům volnočasových zařízení. Student má být schopen kritické komparace různých informačních zdrojů a analýzy jejich věcného obsahu. Nedílnou součástí profesní výbavy je porozumění psychologické podstatě učení, výukové socializace a poskytování výchovné podpory dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro vychovatele 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno minimálně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace je ze souboru základní literatury. Každá analýza věcného obsahu knihy má být zpracována v rozsahu nejméně 5 stran strojopisu. Vykonání zkoušky probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně-vzdělávací činnosti.
Doporučená literatura
 • ČERNOUŠEK, M. Děti a svět pohádek: kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1434-2.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JANOUŠEK, J. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4295-3.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • JIRÁSEK, I. Zážitková pedagogika. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1485-4.
 • KEJKLÍČKOVÁ, I. Vady řeči u dětí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-247-3941-0.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PAYNE, H. Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-887-6.
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-728-2.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
 • STROUHAL, M., ŠTECH, S., eds. Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3558-3.
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. Kladno: AISIS, 2010. ISBN 978-80-904071-5-2.
 • WINNICOTT, D. W. Hraní a realita. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1307-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr