Předmět: Vybrané statě z pedagogiky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané statě z pedagogiky
Kód předmětu KPP/PPVE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je analyzovat některé výchovné problémy současné školy. Pozornost bude věnována zejména problematice kázně ve škole, protože problematika kázně patří mezi hlavní problémy nastupujících učitelů - absolventů PPZ. V této souvislosti bude objasňována problematika autority učitele a determinant sociálního chování žáků a na tomto základě vedení žáků k uvědomělé ukázněnosti. Předmět se zabývá i úlohou třídního učitele v tomto procesu. Dále bude pozornost věnována principům a technikám duševní hygieny pro učitele v práci se studenty. Cílem bude rovněž naučit posluchače, jak včlenit hodnotovou složku výchovy do cílů a obsahu výchovně-vzdělávacího procesu. Budou uvedeny příklady hodnototvorných situací a prováděna jejich analýza. 1. Pojetí školní kázně v současnosti. 2. Determinanty sociálního chování žáků. 3. Vztah "souhrnného" a třídního učitele při vedení žáků k uvědomělé kázni. 4. Sociálně profesní kompetence třídního učitele na 3. stupni škol. 5. Duševní hygiena a autorita učitele. 6. Autorita a pedagogický takt. 7. Uvědomělá kázeň jako společensko individuální hodnota.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 94 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je analyzovat některé výchovné problémy současné školy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Vybrané statě z pedagogiky 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje zákaldními znalostmi dějin pedagogiky, obecné pedagogiky, obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Strašidlo nekázně aneb hledání východiska ze školských labyrintů. Praha : TH, 1998..
 • HORÁK, J.; JOSÍFKOVÁ, J.; NOVOTOVÁ, J.; ŠTĚPANOVIČ, M. Výchovné problémy současné školy. Liberec : TU, 2001..
 • HORÁK, J. Škola a hodnotová orientace dětí a mládeže. Liberec : TU, 1997..
 • LANGOVÁ, M. Učitel v pedagogických situacích : Kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. Praha : UK, 1992..
 • MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha : SPN, 1986..
 • SPILKOVÁ, V.; VAŠUTOVÁ, J. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Praha : PedF UK, 2008..
 • WIEDENOVÁ, M. Psychohygiena. Liberec : TU, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr