Předmět: Prožitková pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prožitková pedagogika
Kód předmětu KPP/PRO-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje s teoretickými východisky zkušenostního učení. Studenti studují teoretické poznatky v kontextu přípravy zážitkových projektů s cílem porozumění podstatě transferu od zážitku ke zkušenosti. 1. Vymezení pojmu "prožitková" či "zážitková pedagogika" charakterizujícího jeden z pedagogických směrů. Vztahy k pedagogické teorii a praxi. Historický kontext. Zdůraznění učení J. A. Komenského a souvislosti s dílem J. Deweye a D. A. Kolba. 2. Tzv. úpadkové jevy a prožitková terapie K. Hahna. Německá "Erlebnispädagogik" - jeden ze zdrojů našich poznatků o prožitkové pedagogice. Charakteristika příslušných odborných organizací v německy mluvících zemích. 3. Experiential Education and Experiential Learning - další ze základních zdrojů poznatků o prožitkové pedagogice. Charakteristika příslušných odborných organizací v anglicky mluvících zemích (především USA, UK). 4. Prožitková pedagogika a její souvislosti s dalšími pedagogickými, psychologickými a sociálními směry a teoriemi. Vztah k mimoškolní pedagogice. 5. Pedagogické hodnotící dovednosti (reflexe, reviewing, processing). Teorie transferu. Role her, výzvových a dobrodružných činností v programech využívajících výchovné síly prožitků. 6. Český přínos pro teorii a praxi tzv. prožitkové pedagogiky. Přehled programů a organizací rozvíjejících a aplikujících prožitkovou pedagogiku. 7. Metody prožitkové pedagogiky a jejich praktické aplikace Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Skupinová konzultace, E-learning, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Exkurze - 94 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s teoretickými východisky zkušenostního učení.
Student propojí teoretické poznatky s plánováním reálného zážitkového programu. Student rozumí řazení aktivit programu podle principů práce se zážitkem v triádě zážitek-prožitek-zkušenost. Student rozumí problémům s transferem zkušenosti do reálného života a dokáže metodami reflexe a zpětné vazby napomoci transferu.
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Projekt zážitkového programu sestávající z teoretické a praktické části. Student pracuje s teoretickými oporami dle doporučení vyučujícího.
Doporučená literatura
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4.
 • BROWN, R. Group processes. Malden: Blacwell Publishing, 2000. ISBN 978-0-631-18496-6.
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. Flow. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0918-8.
 • FRANC, D., SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • HÁJEK, K. Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum, 2002..
 • HANUŠ, R. Zdroje zážitkové pedagogiky. In: KIRCHNER, J., ed., Kontexty prožitku a kvalita života: sborník výběru příspěvků z konferencí konaných ve dnech 9. 4. 2003 a 22.-23. 4. 2004 na UK FTVS, s. 51-59. Ústí nad Labem: Asociace psychologů sportu České republiky, 2005. ISBN 80-7044-692-7.
 • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-5612-4.
 • JAQUES, D., SALMON, G. Learning in groups. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-36526-0.
 • JIRÁSEK, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, č. 1, s. 6-16. 2004.
 • KOMÁRKOVÁ, R. Sociální interakce ve skupině. In: KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J., eds., Aplikovaná sociální psychologie III, s. 61-77. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4.
 • KOŽNAR, J. Skupinová dynamika. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-632-3.
 • RIEGER, Z. Loď skupiny. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-222-5.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Úvod do psychologie emocí. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7040-266-0.
 • VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0428-2.
 • ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-641-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr