Předmět: Prožitková pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prožitková pedagogika
Kód předmětu KPP/PRO-S
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení pojmu "prožitková" či "zážitková pedagogika" charakterizujícího jeden z pedagogických směrů. Vztahy k pedagogické teorii a praxi. Historický kontext. Zdůraznění učení J. A. Komenského a souvislosti s dílem J. Deweye a D. A. Kolba. 2. Tzv. úpadkové jevy a prožitková terapie K. Hahna. Německá "Erlebnispadagogik" - jeden ze zdrojů našich poznatků o prožitkové pedagogice. Charakteristika příslušných odborných organizací v německy mluvících zemích. 3. Experiential Education and Experiential Learning - další ze základních zdrojů poznatků o prožitkové pedagogice. Charakteristika příslušných odborných organizací v anglicky mluvících zemích (především USA, UK). 4. Prožitková pedagogika a její souvislosti s dalšími pedagogickými, psychologickými a sociálními směry a teoriemi. Vztah k pedagogice volného času. 5. Pedagogické hodnotící dovednosti (reflexe, reviewing, processing). Teorie transferu. Role her, výzvových a dobrodružných činností v programech využívajících výchovné síly prožitků. 6. Český přínos pro teorii a praxi tzv. prožitkové pedagogiky. Přehled programů a organizací rozvíjejících a aplikujících prožitkovou pedagogiku. 7. Metody prožitkové pedagogiky a jejich praktické aplikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Skupinová konzultace, E-learning, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s teoretickými východisky zkušenostního učení. Studenti prokazují znalost základních teoretických konceptů a jejich porozumění v kontextu vytvořeného programu. Studenti studují teoretické poznatky v kontextu přípravy zážitkových projektů s cílem porozumění podstatě transferu od zážitku ke zkušenosti.
Student propojí teoretické poznatky s plánováním reálného zážitkového programu. Student rozumí řazení aktivit programu podle principů práce se zážitkem v triádě zážitek-prožitek-zkušenost. Student rozumí problémům s transferem zkušenosti do reálného života a dokáže metodami reflexe a zpětné vazby napomoci transferu.
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních - analýza textových opor, tematická diskuze, prezentace studentů, aktivní zkoušení metod a her v souvislosti s teoretickými východisky předmětu. Výstupem předmětu je projekt prožitkového programu.
Doporučená literatura
 • BEARD, C., WILSON, J. P. Experiential learning: a bestpractice handbook for educators and trainers. 2. vyd.. Philadelphia: Kogan Page, 2006. ISBN 978-0-7494-4489-1.
 • BROWN, R. Group processes. Malden: Blacwell Publishing, 2000. ISBN 978-0-631-18496-6.
 • CSIKSZENTMIHALYI, M. O štěstí a smyslu života. Praha: Lidové noviny, 1996..
 • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-5612-4.
 • JIRÁSEK, I. Doxa a epistémé zážitkové pedagogiky. Pedagogika, 66(2), 154-178. 2016.
 • JIRÁSEK, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, č. 1, s. 6-16. 2004.
 • KOŽNAR, J. Skupinová dynamika. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-632-3.
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.
 • NEUMAN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178292-0.
 • PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B. Pedagogika volného času. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6.
 • ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-641-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr