Předmět: Projektové vyučování

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projektové vyučování
Kód předmětu KPP/PROVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Sdílený rozhovor ve dvojicích - sepsání otázek, souvisejících s přípravou a realizací projektu ve výuce. Společné třídění a strukturování otázek - vytvoření myšlenkové mapy. - Společná analýza ukázek (poslech, video). - Skupinová analýza ukázek (textová dokumentace, ukázky produktů z realizovaných projektů, studijní skripta a literatura). - Prezentace a diskuse - Zobecnění - požadavky k realizaci tematické a projektové výuky (vhodný výběr témat, stanovení cílů, úprava prostředí, vztahy, pomůcky, pravidla, způsob hodnocení). Možnosti efektivního propojení a kombinace obou uvedených metod. - Diskuse - typy projektů, zobecnění výhod, nevýhod, úskalí a možností jejich řešení. - Řízené plánování projektové výuky. Individuálně nebo v malé skupině vypracují učitelé návrh na vlastní projekt realizovatelný v podmínkách své výuky. Seznámí se tak aktivně s pětistupňovou metodikou tvorby projektu. - Navrhnou funkční organizační i obsahová mezipředmětová propojení. Vytvoří návrh opatření nutných k zajištění úspěšné přípravy a realizace projektu. - Prezentace návrhů na projekt - Nabídka konzultací k dopracování a realizaci projektu - Ohlédnutí - sebereflexe účastníků, dotazník " Brainstorming - mapování představ a zkušeností z projektové výuky. Co obvykle dělají (co si myslíte, že dělají) žáci při projektové výuce? Jak se liší výuka v projektu od běžné výuky? " Porovnávání a zařazování uvedených činností k různým metodám výuky. V čem se projekt podobá jiným metodám a formám práce? V čem se liší? O jakou metodu se jedná, jestliže žáci?. " Odlišení projektů od různých kooperativních metod, skupinové práce na stanovištích, exkurze, problémové výuky?) " Porovnání modelu integrované tematické výuky a projektové výuky, jejich odlišení pomocí jednoduchého grafu. Zobecnění charakteristiky a vytvoření vlastní definice obou metod.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na hledání charakteristiky a definice projektové výuky, na posouzení možností, výhod, nevýhod a úskalí její realizace.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Projektové vyučování 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi obecné pedagogiky, obecné didaktiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr