Předmět: Prevence rizikového chování

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prevence rizikového chování
Kód předmětu KPP/PRR-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
Obsah předmětu
1. Rizikové chování - vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování. 2. Vývojové a sociální faktory rizikového chování z pohledu teorie kognitivního vývoje (J. Piaget), teorie psychosociálního vývoje (E. H. Erikson) a teorie morálního vývoje (J. Piaget, L. Kohlberg, R. L. Selman). 3. Sociální poznávání, sociální porozumění, sociální vlivy v malé skupině, poslušnost a autorita. 4. Druhy, projevy, příčiny a funkce rizikového chování (agrese, lhaní, fantazírování, braní a ničení věcí, projevy nesnášenlivosti, sexuální zneužívání, napodobování rizikového chování starších dětí, rizika při práci s internetem). 5. Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování, efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování realizované ve školách, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách, základní školní dokumenty v prevenci rizikového chování. 6. Práce se skupinou jako součást primární prevence rizikového chování. Zařízení a pracovníci poskytující prevenci rizikového chování. 7. Programy primární prevence rizikového chování pro mateřské školy - primárně preventivní aktivity v práci učitele mateřské školy, pravidla bezpečí, rozvoj dovedností pro život (rozvíjení sociálních dovedností a dovednosti seberegulace).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými koncepty, které se uplatňují při prevenci rizikového chování dětí v předškolní výchově, a umožnit jim prakticky si vyzkoušet různé formy a metody práce vhodné pro prevenci rizikového chování dětí v předškolní výchově.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Prevence rizikového chování 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z vývojové, sociální a pedagogické psychologie a pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast ve výuce. Tvorba programu primární prevence pro předškolní věk a zvolený druh rizikového chování a jeho prezentace před ostatními studenty.
Doporučená literatura
 • BADEGRUBER, B., PIRKL, F. Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-416-8.
 • DOLTO, C., FAURE-POIRÉE, C. Hněv --a co s ním?. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0475-6.
 • DOLTO, C., FAURE-POIRÉE, C. Stydlivost --a co s ní?. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0476-3.
 • DOLTO, C., FAURE-POIRÉE, C. Žárlivost --a co s ní?. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0477-0.
 • EBBERT, B. 100 věcí, které by měl znát každý předškolák. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3545-7.
 • ESSA, E. Jak pomoci dítěti: metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2928-9.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • GUILLAUD, M. Relaxace v mateřské škole: program relaxačních činností a her na celý rok. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0877-8.
 • MICHALOVÁ, Z. Předškolák s problémovým chováním: projevy, prevence a možnosti ovlivnění. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0182-3.
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Klinika adiktologie, 2015. ISBN 978-80-7422-394-5.
 • MÜLLER, E. Příběhy z měsíční houpačky: autogenní trénink pro děti od 4 let. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-624-7.
 • PATAKIOVÁ, M., et al. Pestrobarevný svět, aneb, Multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. Brno: Nesehnutí, 2014. ISBN 978-80-87217-13-9.
 • PFEFFER, S. Rozvíjíme emoce dětí: praktická příručka pro mateřské školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-764-7.
 • Robert, J. Nenech si to líbit!: ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0340-7.
 • ROSEOVÁ, A., WEISSOVÁ, L. Rozvíjíme sebedůvěru dětí. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-775-2.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0876-1.
 • SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., MERTIN, V. Hry pomáhají s problémy: hry a hrátky pro rodiče a dítě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0053-6.
 • VANÍČKOVÁ, E., et al. Sexuální zneužívání dětí: rizika a potřeby dětí jako východisko prevence. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012. ISBN 978-80-260-3379-0.
 • WATT, M. Chameleon Leon. Praha: Egmont ČR, 2002. ISBN 80-7186-792-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr