Předmět: Psychopatologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychopatologie dítěte
Kód předmětu KPP/PSD-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Norma a normalita osobnosti. Hlavní příčiny patologických změn: vnitřní a vnější. Duševní zdraví a porucha. Znaky zralé zdravé osobnosti. Základní terminologie v psychopatologii, poruchy jednotlivých funkcí a pojmy s nimi spojené. 2. Obranné mechanismy Ega, jejich klasifikace z hlediska rozvoje zdravé osobnosti, obranné mechanismy vyskytující se ve škole (agresivita vůči okolí, útěky, záškoláctví, podvádění, sebevražda, atd). Vhodné strategie zvládání stresu, rezilience. 3. Psychická deprivace a subdeprivace v dětství. Příčiny, symptomy, průběh, důsledky a možnost nápravy. Poruchy související s nevhodným rodinným prostředím, syndrom CAN (jen stručné vymezení bude se brát podrobněji v jiném předmětu). 4. Neurózy a neuroticismus. Vnější a vnitřní faktory vzniku neuroticismu. Podíl rodiny a školy. Práce s neurotickým dítětem. Úzkost a strach. Úzkost a strach ve stádiích ontogeneze. Zvládání úzkosti, hlavní zásady pro práci ve škole a v rodině, separační úzkostná porucha, fobická úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha. Zlost a její zvládání. Příčiny a souvislosti s rodinným a školním prostředím. Afektivní poruchy v dětství a dospívání: bipolární porucha, deprese a poruchy nálady, cyklothymie, dysthymie. 5. Disharmonický vývoj osobnosti a poruchy osobnosti v dětství. Stručně poruchy psychosexuálního vývoje, poruchy pohlavní identity a způsobu ukájení pohlavního pudu, vznik a souvislosti. 6. Psychické poruchy související se somatickým onemocněním zdravotním postižením, jejich příčiny a následky (tiky, poruchy spánku, enuréza a enkopréza, bolesti hlavy, u chlapců bolesti břicha, zvracení, únava a nechutenství, atd.), Poruchy příjmu potravy a přidružené poruchy (mentální anorexie, bulimie, atd.), příčiny v rodinném prostředí. 7. Návyková rizika u dětí a dospívajících, psychosociální souvislosti, terapie a prevence - jen rámcově. Mentální retardace a demence v dětství, příčiny, projevy edukace. Těžká psychotická onemocnění s počátkem v dětství a dospívání. Pervazivní vývojové poruchy - poruchy autistického spektra, hlavní projevy a přístupy. Přístup k dítěti s touto poruchou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá variabilitou a patologií psychického vývoje dětí.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychopatologie dítěte 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Účast na cvičeních, prezentace seminární práce: kasuistiky týkající se dítěte s duševní poruchou či odchylkou a práce s ním ve školním prostředí.
Doporučená literatura
 • BAKER, F. Základy dětské psychiatrie. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-955-9.
 • BLINKA, F. Online závislosti. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5841-1.
 • COGNET, G. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0499-2.
 • DUNOVSKY, J. Sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-254-9.
 • HONZÁK, R. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-912-4.
 • HORNEYOVÁ, A., LANYADOVÁ, M. Psychoterapie dětí a dospívajících, psychoanalytický přístup. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-7254-568-X.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • LANGMEIER, J., BALCAR, K. SPITZ, R. Dětská psychoterapie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-7367-710-7.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • Matějček, Z., Dytrych, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
 • OREL, M., a kol. Psychopatologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-3737-9.
 • PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-378-3.
 • PONĚŠICKÝ, J. Fenomén ženství a mužství. Psychologie muže a ženy, rozdíly a vztahy. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-546-6.
 • PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-804-7.
 • PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-21-8.
 • PÖTHE, P. Emoční poruchy v dětství a dospívání: psychoanalytický přístup. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2131-6.
 • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016.
 • ROHR, H. P. Hraniční porucha osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0311-7.
 • ROHR, H. P. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0354-4.
 • ROHR, H. P. Podminované dětství. Liberec: Dialog, 2015. ISBN 978-80-7424-081-2.
 • ROHR, H. P. Zneužití. Léčba následků sexuálního nebo emočního násilí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0601-9.
 • Říčan, P., Krejčíková, D. a kol. Dětská klinická psychologie.. Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1049-5.
 • VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • VYMĚTAL, J. a kol. Speciální psychoterapie. Praha, Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1315-1.
 • Vymětal, J. Úzkost a strach dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-830-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr