Předmět: Psychologie obecná a osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie obecná a osobnosti
Kód předmětu KPP/PSO-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení oboru, vztah obecné a sociální psychologie. Základní psychologické směry. Současné výzkumy v oblasti obecné psychologie a psychologie osobnosti. Příklady aktuálních výzkumů v psychologii (vliv komunikačních technologií na rozvoj kognitivních procesů, vliv počítačových her prezentujících násilí na emocionalitu, vliv poznatků z neurobiologie na učení). 2. Počátky vědecké psychologie, psychoanalýza a psychodynamický směr a jeho hlavní představitelé (S. Freud, C. G. Jung, H. Kohut). Uplatnění v současné psychologii. 3. Individuální směr v psychologii (A. Adler), praktická aplikace ve výchově. 4. Behavioristé a humanisté a jejich pojetí osobnosti, hlavní představitelé (Watson, Skinner, Maslow, Rogers). Uplatnění v současné psychologii a pedagogice. 5. Aplikace Maslowovy hierarchie potřeb u dítěte předškolního věku. Sebereflexe - naplňování vlastních potřeb dle Maslowovy hierarchie. 6. Biologický přístup v psychologii a současné oblasti rozvoje psychologie (neuropsychologie, kognitivní psychologie, evoluční psychologie). 7. Obecná psychologie - úrovně vědomí, nevědomí. Spánek - základní charakteristika, vztah spánkové potřeby a temperamentu dítěte. 8. Obecná psychologie - vnímání, paměť a pozornost. Rozvoj pozornosti a paměti u předškolních dětí. Představivost a fantazie dítěte předškolního věku. 9. Obecná psychologie - řeč, myšlení, inteligence. Pojetí inteligence podle Gardnera. Piagetova teorie kognitivního vývoje. 10. Vztah řeči a myšlení. Možnosti zjišťování rozumového nadání u předškolních dětí. Rozvoj myšlení u předškolních dětí. 11. Obecná psychologie - emoce. Základní znak a druhy emocí. Emoční inteligence a její rozvoj u dětí předškolního věku. 12. Obecná psychologie - motivace. Současné výzkumy významu vnitřní a vnější motivace ve vztahu k učení u dětí. 13. Psychologie osobnosti - schopnosti, temperament, charakter. Přístupy k osobnosti - nature a nurture. Hodnocení temperamentu dítěte ze strany učitele mateřské školy. Rozvíjení morálních vlastností u dítěte. 14. Duševní hygiena v profesi učitele mateřské školy. Základní prvky psychohygieny v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje studentům orientaci v poznatcích základních psychologických disciplín nezbytných pro rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí studentů - budoucích učitelů.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná a osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Písemná práce

Účast na výuce 75 %. Vypracování seminární práce a dvou esejí - sebereflexí na vybrané téma (motivace, ego-obranné mechanismy). Písemný test.
Doporučená literatura
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1832-6.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr