Předmět: Obecná psychologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná psychologie
Kód předmětu KPP/PSO-P
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. 2. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a socio-kulturní; vnitřní a vnější. Vývoj duševních funkcí, vývojové změny. Etapy vývoje lidské osobnosti - periodizace. Mezníky, linie vývoje, akcelerace. Psychika a její dimenze; psychické procesy a stavy. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Dynamické pojetí teorií osobnosti. 3. Vnímání (počitky, vjemy, poruchy vnímání), pozornost, představivost, paměť, myšlení, řeč. Emocionalita osobnosti; city a emoce, druhy emocí, emoční poruchy. Temperament. Kognitivní procesy. 4. Učení a jeho předpoklady; reflex, instinkt, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování atd. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči u Piageta a Vygotského; vývoj komunikačních schopností u dítěte a dospívajícího. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. 5. Schopnosti a zájmy. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby působící jako motivační činitele. Vůle a sebekontrola. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Vědomí. Jáství a jeho poruchy; integrita osobnosti. Význam lidské pudovosti u Freuda; Adlerův a Jungův přínos k psychoanalytické teorii. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Tendence k sebeaktualizaci u Rogerse. 6. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. Duševní poruchy a onemocnění; příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence. 7. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má studující seznámit se základními pojmy z oblasti psychologie. Student získá rámcovou orientaci v psychologických disciplínách a nejvlivnějších teoriích týkajících se podstaty lidského prožívání, myšlení a chování.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

ústní zkouška, průběžné testy v semestru, seminární práce
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Člověk, jaký je. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1385-7.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • COLLINOVÁ, C., et al. Kniha psychologie. Praha: Knižní klub, 2014. ISBN 978-80-242-4316-0.
 • CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. 2. vyd. Praha: Portál, 2006..
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-7566-022-0.
 • FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1573-8.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0615-6.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie : hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004..
 • JAFFÉ, A. Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0803-7.
 • KERN, H., a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MCGUIRE, W., HULL, R. F. C., eds. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0914-0.
 • MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. ISBN 978-80-7439-056-2.
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003..
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004..
 • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-929-7.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. 2. vyd. Praha: Portál, 1999..
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006..
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.
 • PONĚŠICKÝ, J. Člověk a jeho postavení ve světě. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-861-1.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005..
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr