Předmět: Psychologie obecná a osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie obecná a osobnosti
Kód předmětu KPP/PSO-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. 2. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální, sociokulturní; autoregulace; vnitřní a vnější. 3. Psychika a její dimenze - prožívání, chování, vědomí, nevědomí. Psychické procesy a stavy. 4. Psychologie osobnosti - základní teorie a přístupy ke studiu osobnosti. 5. Struktura osobnosti. Systémové pojetí osobnosti. 6. Motivační tendence v osobnosti - pudy, potřeby, zájmy, aspirace. Fyziologické, psychologické a sociální potřeby a jejich motivační působení. Hierarchie potřeb v teorii A. Maslowa. Vůle ke smyslu v teorii V. E. Frankla. Agrese - determinace, socializace agrese ve vývoji jedince i společnosti. 7. Dynamika osobnosti. Emocionalita. Temperament. Typologie osobnosti. 8. Typologie osobnosti u dětí a její využití ve výchově a vzdělávání. 9. Kognitivní procesy. Vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč. 10. Schopnosti, vlohy. Talent, nadání. Počáteční diagnostika schopností. Práce učitelky se žákem na základě jeho schopností. 11. Učení a jeho předpoklady; reflex, instinkt. Druhy učení, zákonitosti učení. 12. Inteligence - teorie, determinace, druhy inteligence. Měření - tradiční a současné pojetí testování rozumových schopností. 13. Myšlení jako nedokonalejší poznávací proces. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči; vývoj komunikačních schopností u dítěte. 14. Seberegulační vlastnosti osobnosti. Jáství; integrita osobnosti. Svědomí. Vůle. Vztahově postojové vlastnosti osobnosti - charakter - podmíněnost a vlivy, osvojování systému hodnot. Metodologie introspekce a vytváření charakteristiky vlastní osobnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje orientaci v základních tématech obecné psychologie a psychologie osobnosti s aplikačním přesahem do práce učitele se žáky 1. stupně základní školy. Témata přednášek jsou podrobněji studována v navazujících cvičeních.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná a osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi psychologie ze SŠ.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Studium a vypracování kritické analýzy doporučených odborných textů. Vypracování charakteristiky vlastní osobnosti. Absolvování písemného testu.
Doporučená literatura
 • BAUER, J. Proč cítím to, co ty - intiutivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5737-7.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-6.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • GARDNER, H. Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-279-3.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • HONZÁK, R. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-726-2377-X.
 • MIKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobnosti u dětí. Využití ve výchově a vzdělávání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0874-7.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
 • SCHULZE, R., ROBERTS, R., eds. Emoční inteligence. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-229-4.
 • SLEMĚNÍK, Ivan. Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3311-1.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal, 2007. ISBN 80-86598-65-9.
 • STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-282-9.
 • VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0841-9.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr