Předmět: psychologické otázky rodiny

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu psychologické otázky rodiny
Kód předmětu KPP/PSORK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývojová stadia lidského života (dle E. H. Eriksona) 2. Biologické a psychologické rodičovství 3. Základní psychické potřeby dětí 4. Rodinné systémy, vývoj rodiny, vliv otce, vliv matky 5. Sourozenci a širší rodina 6. Role, místa a síly v rodinných systémech 7. Dospívání, proces separace, nedokončená separace a její vliv na dítě 8. Patologické jevy v rodině, dysfunkční rodina, nemoc jako odraz nefunkční rodiny 9. Práce učitele/vychovatele s dítětem z dysfunkční rodiny

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se vznikem a funkcí rodinných systémů, s koncepcí rodiny, s rolemi a místem jednotlivých členů v rodině a vlivem rodiny na prožívání dětí. Kurz předkládá v ucelené struktuře vývoj dítěte od narození až po dospívání a odchod z rodiny s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fází vývoje a jejich odrazu v rodinném systému. Kurz představuje druhy rodinné výchovy, vliv matky a otce na děti obou pohlaví. Kurz propojuje teorii s praktickým náhledem. Ve větší míře se pozastavuje nad patologickými jevy v rodině a dysfunkčními rodinami. V neposlední řadě kurz přináší kasuistiky, které nastiňují potřeby dítěte přicházejícího z dysfunkčního prostředí. Záměrem je připravit budoucí učitele a vychovatele na možné odlišnosti, se kterými se mohou u žáků z dysfunkčních rodin setkat, a na možnosti intervence. Zároveň si klade za cíl poskytnout studentům ucelenější obraz o prožívání dětí a možnostech ovlivnění jejich výchovy výchovnými styly. Součástí kurzu je návštěva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologické otázky rodiny 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha:Portál, 2000. ISBN 80-7178-494-X.
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-250-8.
 • ŠIMEK, J. Lidské pudy a emoce: jak jim porozumět a jak s nimi žít. Praha, 1995. ISBN 80-7106-121-2.
 • TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch: rodina jako sociální děloha. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-561-5.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. : dětství a dospívání.. Praha Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr