Předmět: Psychologie pedagogická

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie pedagogická
Kód předmětu KPP/PSP-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šírová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení obsahu předmětu pedagogické psychologie a interdisciplinární vztahy. Postavení psychologie učení a vyučování v rámci pedagogické a školní psychologie. Charakteristika školní psychologie. 2. Bio-psycho-sociální podmíněnost vývoje jedince a procesu učení; působení různých faktorů na výsledky pedagogické práce. Pojem učení: učení jako adaptační proces; učení jako získávání kušeností, dovedností, postojů apod. Učení a paměť. Strategie zapamatování si naučeného; problém zapomínání a vyhasínání paměťových stop. Druhy učení. Kognitivní styly a styly učení. Učení a motivace. Emoční potřeby žáků; význam emocí při osvojování si postojů a hodnot. Vlohy, schopnosti a dovednosti a možnosti jejich rozvíjení. Inteligence a intelekt. Význam volních vlastností a vědomé autoregulace. Tvořivost, nadání a talent. 3. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování: zóna nejbližšího vývoje Vygotskij); kognitivní modifikovatelnost a zprostředkující učení (Feuerstein). Metody zvyšující aktivaci a motivaci žáků. Kooperativní učení a kompetitivní pojetí učení při procesu vzdělávání. 4. Intelektové a mimointelektové příčiny neprospěchu u žáků. Psychologické zásady uplatňování diferencovaného a individualizovaného přístupu k žákům. Rodičovské styly výchovy, domácí zázemí žáka, vztah rodiny ke škole a k učení. Psychologické zpracování školní neúspěšnosti žákem, rodinou, učitelem; možnosti výchovných opatření a odborné pomoci. Přiměřená zátěž; stres a disters. 5. Komunikace mezi pedagogickými pracovníky a žáky; specifika komunikace s rodiči. Možnosti komunikace výchovné instituce s veřejností; prostředky, význam. 6. Požadavky na osobnost a profesní dovednosti pedagogického pracovníka. Psychologie učitele. Požadavky na pedagogického pracovníka z pohledu dětí, žáků, vedení instituce, rodičů. Výchovná autorita. Empatie, autenticita, kongruence, akceptace, respekt k osobnosti dítěte. 7. Styly učitelovy práce se třídou. Styly přístupu: řízení (management); vedení (leadership), pravidla. Charakteristika výchovně-vzdělávacího společenství; podpora jeho vzniku. Psychosociální zátěž a stres v práci pedagogického pracovníka: možné příčiny a zdroje; burn-out syndrom: projevy, prevence, možnosti intervize a supervize. Možnosti rozvoje profesních dovedností učitelů. 8. Sociální dovednosti ve škole a možnosti jejich rozvíjení u žáků i učitelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými oblastmi pedagogické psychologie a jejich aplikací do činností učitele.
Student rozumí pojmu učení a zná různé druhy/typy učení. Student zná faktory zvyšující efektivitu učení. Student chápe význam dětských pojetí (žákova pojetí učiva) pro proces učení a zná možnosti diagnostikování dětských pojetí (žákova pojetí učiva) učitelem. Student chápe pojem inteligence, rozumí roli inteligence v procesu učení a zná možnosti učitele při rozvoji inteligence žáků. Student rozumí pojmu paměť, chápe fungování různých druhů paměti při učení a zná možnosti učitele při rozvoji paměti žáků. Student rozumí pojmu styly učení, zná základní složky stylů učení, zná vybrané typologie stylů učení, zná možnosti diagnostikování stylů učení učitelem a zná možnosti učitele při rozvoji stylů učení žáků. Student rozumí procesu atribuce, zná různé druhy atribučních zkreslení/chyb a umí uvést příklady působení atribucí na straně učitele v práci s žáky, v kontaktu s pedagogickými pracovníky školy a s rodiči žáků. Student rozumí rozdílu mezi postojem a očekáváním a chápe dopady učitelových postojů a očekávání na učení žáků. Student rozumí vlivu učitelova sebehodnocení na jeho profesní roli. Student chápe konstruktivistické pojetí edukačního procesu, včetně jeho výhod a nevýhod, a rozumí roli učitele a žáka v konstruktivistickém pojetí edukačního procesu.
Předpoklady
Základníi znalosti z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast ve výuce. Vypracování průběžných úkolů do výuky. Odborná rozprava nad vybraným okruhem pedagogické psychologie.
Doporučená literatura
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0096-5.
 • KLUSÁK, M. Morální vývoj školáků a předškoláků. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2325-2.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, 2002. ISBN 80-246-0181-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr