Předmět: Pedagogika pro školní praxi

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika pro školní praxi
Kód předmětu KPP/PSPNZ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Žákovo pojetí učiva, styly učení, vnímaná osobní zdatnost. Učitelovo pojetí výuky - možnosti autodiagnostiky. Učitelův vyučovací styl, učitelův interakční styl. Motivace v pedagogickém kontextu - teoretické přístupy, možnosti ovlivnění motivace. Psychologické aspekty školní úspěšnosti. Školní neúspěch - intelektové a mimointelektové příčiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování žáků a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany učitele, školy a mimoškolních institucí.
Student zná základní formy rizikového chování žáků. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u žáků. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u žáků. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u žáků z pozice učitele. Student zná úrovně prevence rizikového chování, které realizuje škola a které realizují mimoškolní instituce. Student zná cíle prevence vybraného rizikového chování. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci školní prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student zná základní dokumenty školy pro realizaci školní prevence rizikového chování a rozumí jejich roli ve školní prevenci rizikového chování. Student zná působnost jednotlivých pedagogických pracovníků školy ve školní prevenci rizikového chování. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybraný ročník a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky, obecné didaktiky, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Podmínkou zápočtu je aktivní účast studenta na seminářích (minimálně 75%) a vypracování seminární práce. Student může práci zpracovat na zadané téma nebo si zaměření práce (po odsouhlasení vyučujícím) zvolit sám na základě zkušeností z průběžné praxe.
Doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-243-7.
 • BARVÍKOVÁ, J., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání.. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5.
 • ČADOVÁ, E. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4615-8.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4655-4.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JANKOVÁ, J., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4649-3.
 • MACHŮ, E., et al. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí. Zlín: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. ISBN 978-80-906400-2-3.
 • Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha Portál, 2010. ISBN 978-80-736-7773-2.
 • SKÁCELOVÁ, L. Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-7476-006-8.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.
 • VALENTA, M., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4614-1.
 • VRBOVÁ, R., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6.
 • ŽAMPACHOVÁ, Z., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4669-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr