Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/PSV-M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do oboru, metody výzkumu ve vývojové psychologii. Longitudinální a příčný typ výzkumu. 2. Základní pojmy vývojové psychologie - zrání, učení, socializace, vývojová specifika. Vybrané teorie periodizace vývoje. 3. Prenatální a perinatální období. Etické aspekty spojené s těhotenstvím - prolife a prochoice postoje. Porod, psychologické aspekty porodu. Novorozenecké a kojenecké období. Emocionální, kognitivní, řečový, sociální vývoj novorozence a kojence. 4. Eriksonova teorie psychosociálního vývoje. 5. Piagetova teorie rozumového vývoje. 6. Raná vazba matka-dítě, anaklitická deprese. Výzkumy citové deprivace u dětí v raném období vývoje. 7. Primární a sekundární socializace. Vazba matka-dítě, poruchy připoutání. 8. Batolecí období. Emocionální, kognitivní, řečový, sociální vývoj batolete. Norma a patologie ve vývoji. Kulturní kontext vývoje. 9. Předškolní období. Emocionální, kognitivní, řečový, sociální vývoj v předškolním období. Předoperační myšlení - Piagetova teorie kognitivního vývoje. 10. Role mateřské školy ve vývoji dítěte. Kulturní kontext vývoje. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině. Pedagogicko-psychologická diagnostika dětí předškolního věku. Rozpoznání nadprůměrného rozumového nadání u předškoláka. 11. Školní zralost a připravenost. Diagnostika školní zralosti v mateřské škole. 12. Přechod z mateřské školy do základní školy jako významný vývojový mezník. Mladší a střední školní věk. Emocionální, kognitivní, sociální a morální vývoj školáka. 13. Puberta, adolescence. Emocionální, kognitivní, sociální a morální vývoj v dospívání. Vývoj identity a schopnosti sebereflexe v adolescenci. 14. Dospělost, stáří, smrt. Emocionální, kognitivní, sociální vývoj v dospělosti a ve stáří.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje studentům aktuální poznatky o vývoji jedince od početí do smrti s akcentem na vývojová specifika období dětství. Pozornost je věnována raným obdobím vývoje a jejich vlivu na sociální i kognitivní vývoj jedince v dalších obdobích.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Účast na výuce min. 75 %, vypracování dvou seminárních prací zaměřených na sebereflexi ve vztahu k vývojovému období. Zápočtový test. Ústní závěrečná zkouška.
Doporučená literatura
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-265-0519-7.
 • MERTIN, V. Abeceda pro učitelky mateřských škol. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-923-6.
 • MERTIN, V., GILERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-262-0977-5.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr